Överföra data med AzCopy och fil lagringTransfer data with AzCopy and file storage

AzCopy är ett kommando rads verktyg som du kan använda för att kopiera blobbar eller filer till eller från ett lagrings konto.AzCopy is a command-line utility that you can use to copy blobs or files to or from a storage account. Den här artikeln innehåller exempel kommandon som fungerar med Azure Files.This article contains example commands that work with Azure Files.

Innan du börjar kan du läsa artikeln Kom igång med AZCopy för att hämta AzCopy och bekanta dig med verktyget.Before you begin, see the Get started with AzCopy article to download AzCopy and familiarize yourself with the tool.

Skapa fil resurserCreate file shares

Du kan använda kommandot AzCopy make för att skapa en fil resurs.You can use the AzCopy make command to create a file share. Exemplet i det här avsnittet skapar en fil resurs med myfilesharenamnet.The example in this section creates a file share named myfileshare.

SyntaxSyntax azcopy make "https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>?<SAS-token>"
ExempelExample azcopy make "https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srs=sco&sp=rjklhjup&se=2019-05-10T04:37:48Z&st=2019-05-09T20:37:48Z&spr=https&sig=%2FSOVEFfsKDqRry4bk3qz1vAQFwY5DDzp2%2B%2F3Eykf%2FJLs%3D"

Överföra filerUpload files

Du kan använda kommandot AzCopy copy för att ladda upp filer och kataloger från den lokala datorn.You can use the AzCopy copy command to upload files and directories from your local computer.

Det här avsnittet innehåller följande exempel:This section contains the following examples:

  • Ladda upp en filUpload a file
  • Ladda upp en katalogUpload a directory
  • Ladda upp filer med hjälp av jokerteckenUpload files by using wildcard characters

Anteckning

AzCopy beräknar och lagrar inte filens MD5-hash-kod automatiskt.AzCopy doesn't automatically calculate and store the file's md5 hash code. Om du vill att AzCopy ska göra det lägger --put-md5 du till flaggan i varje Copy-kommando.If you want AzCopy to do that, then append the --put-md5 flag to each copy command. När filen har hämtats beräknar AzCopy en MD5-hash för hämtade data och verifierar att MD5-hashen som lagras i filens Content-md5 egenskap matchar det beräknade hash-värdet.That way, when the file is downloaded, AzCopy calculates an MD5 hash for downloaded data and verifies that the MD5 hash stored in the file's Content-md5 property matches the calculated hash.

Ladda upp en filUpload a file

SyntaxSyntax azcopy copy "<local-file-path>" "https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>/<file-name>?<SAS-token>"
ExempelExample azcopy copy "C:\myDirectory\myTextFile.txt" "https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare/myTextFile.txt?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srs=sco&sp=rjklhjup&se=2019-05-10T04:37:48Z&st=2019-05-09T20:37:48Z&spr=https&sig=%2FSOVEFfsKDqRry4bk3qz1vAQFwY5DDzp2%2B%2F3Eykf%2FJLs%3D"

Ladda upp en katalogUpload a directory

I det här exemplet kopieras en katalog (och alla filer i katalogen) till en fil resurs.This example copies a directory (and all of the files in that directory) to a file share. Resultatet är en katalog i fil resursen med samma namn.The result is a directory in the file share by the same name.

SyntaxSyntax azcopy copy "<local-directory-path>" "https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>?<SAS-token>" --recursive
ExempelExample azcopy copy "C:\myDirectory" "https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srs=sco&sp=rjklhjup&se=2019-05-10T04:37:48Z&st=2019-05-09T20:37:48Z&spr=https&sig=%2FSOVEFfsKDqRry4bk3qz1vAQFwY5DDzp2%2B%2F3Eykf%2FJLs%3D" --recursive

Om du vill kopiera till en katalog i fil resursen anger du bara namnet på den katalogen i kommando strängen.To copy to a directory within the file share, just specify the name of that directory in your command string.

ExempelExample azcopy copy "C:\myDirectory" "https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare/myFileShareDirectory?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srs=sco&sp=rjklhjup&se=2019-05-10T04:37:48Z&st=2019-05-09T20:37:48Z&spr=https&sig=%2FSOVEFfsKDqRry4bk3qz1vAQFwY5DDzp2%2B%2F3Eykf%2FJLs%3D" --recursive

Om du anger namnet på en katalog som inte finns i fil resursen, skapar AzCopy en ny katalog med det namnet.If you specify the name of a directory that does not exist in the file share, AzCopy creates a new directory by that name.

Ladda upp innehållet i en katalogUpload the contents of a directory

Du kan ladda upp innehållet i en katalog utan att kopiera den innehåller själva katalogen med jokertecknet (*).You can upload the contents of a directory without copying the containing directory itself by using the wildcard symbol (*).

SyntaxSyntax azcopy copy "<local-directory-path>/*" "https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>/<directory-path>?<SAS-token>
ExempelExample azcopy copy "C:\myDirectory\*" "https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare/myFileShareDirectory?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srs=sco&sp=rjklhjup&se=2019-05-10T04:37:48Z&st=2019-05-09T20:37:48Z&spr=https&sig=%2FSOVEFfsKDqRry4bk3qz1vAQFwY5DDzp2%2B%2F3Eykf%2FJLs%3D"

Anteckning

Lägg till --recursive flaggan för att ladda upp filer i alla under kataloger.Append the --recursive flag to upload files in all sub-directories.

Hämta filerDownload files

Du kan använda kommandot AzCopy copy för att ladda ned filer, kataloger och fil resurser till den lokala datorn.You can use the AzCopy copy command to download files, directories, and file shares to your local computer.

Det här avsnittet innehåller följande exempel:This section contains the following examples:

  • Ladda ned en filDownload a file
  • Ladda ned en katalogDownload a directory
  • Ladda ned filer med hjälp av jokerteckenDownload files by using wildcard characters

Anteckning

Om egenskap svärdet för en fil innehåller en hash, beräknar AzCopy en MD5-hash för hämtade data och kontrollerar att MD5-hashen som lagras i Content-md5 filens egenskap matchar det beräknade hashvärdet. Content-md5If the Content-md5 property value of a file contains a hash, AzCopy calculates an MD5 hash for downloaded data and verifies that the MD5 hash stored in the file's Content-md5 property matches the calculated hash. Om dessa värden inte matchar, Miss lyckas nedladdningen om du inte åsidosätter det här --check-md5=NoCheck beteendet genom att lägga till eller --check-md5=LogOnly till kommandot Kopiera.If these values don't match, the download fails unless you override this behavior by appending --check-md5=NoCheck or --check-md5=LogOnly to the copy command.

Ladda ned en filDownload a file

SyntaxSyntax azcopy copy "https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>/<file-path>?<SAS-token>" "<local-file-path>"
ExempelExample azcopy copy "https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare/myTextFile.txt?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srs=sco&sp=rjklhjup&se=2019-05-10T04:37:48Z&st=2019-05-09T20:37:48Z&spr=https&sig=%2FSOVEFfsKDqRry4bk3qz1vAQFwY5DDzp2%2B%2F3Eykf%2FJLs%3D" "C:\myDirectory\myTextFile.txt"

Ladda ned en katalogDownload a directory

SyntaxSyntax azcopy copy "https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>/<directory-path>?<SAS-token>" "<local-directory-path>" --recursive
ExempelExample azcopy copy "https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare/myFileShareDirectory?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srs=sco&sp=rjklhjup&se=2019-05-10T04:37:48Z&st=2019-05-09T20:37:48Z&spr=https&sig=%2FSOVEFfsKDqRry4bk3qz1vAQFwY5DDzp2%2B%2F3Eykf%2FJLs%3D" "C:\myDirectory" --recursive

Det här exemplet resulterar i en katalog C:\myDirectory\myFileShareDirectory med namnet som innehåller alla hämtade filer.This example results in a directory named C:\myDirectory\myFileShareDirectory that contains all of the downloaded files.

Hämta innehållet i en katalogDownload the contents of a directory

Du kan ladda ned innehållet i en katalog utan att kopiera den innehåller själva katalogen genom att använda jokertecknet (*).You can download the contents of a directory without copying the containing directory itself by using the wildcard symbol (*).

SyntaxSyntax azcopy copy "https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>/*?<SAS-token>" "<local-directory-path>/"
ExempelExample azcopy copy "https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare/myFileShareDirectory/*?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srs=sco&sp=rjklhjup&se=2019-05-10T04:37:48Z&st=2019-05-09T20:37:48Z&spr=https&sig=%2FSOVEFfsKDqRry4bk3qz1vAQFwY5DDzp2%2B%2F3Eykf%2FJLs%3D" "C:\myDirectory"

Anteckning

Lägg till --recursive flaggan för att ladda ned filer i alla under kataloger.Append the --recursive flag to download files in all sub-directories.

Nästa stegNext steps

Hitta fler exempel i någon av följande artiklar:Find more examples in any of these articles: