Överföra data med AzCopy och fil lagringTransfer data with AzCopy and file storage

AzCopy är ett kommando rads verktyg som du kan använda för att kopiera blobbar eller filer till eller från ett lagrings konto.AzCopy is a command-line utility that you can use to copy blobs or files to or from a storage account. Den här artikeln innehåller exempel kommandon som fungerar med Azure Files.This article contains example commands that work with Azure Files.

Innan du börjar kan du läsa artikeln Kom igång med AZCopy för att hämta AzCopy och bekanta dig med verktyget.Before you begin, see the Get started with AzCopy article to download AzCopy and familiarize yourself with the tool.

Skapa fil resurserCreate file shares

Du kan använda kommandot AzCopy make för att skapa en fil resurs.You can use the azcopy make command to create a file share. Exemplet i det här avsnittet skapar en fil resurs med namnet myfileshare.The example in this section creates a file share named myfileshare.

Tips

Exemplen i det här avsnittet omger Sök vägs argument med enkla citat tecken (' ').The examples in this section enclose path arguments with single quotes (''). Använd enkla citat tecken i alla kommando gränssnitt utom Windows Command Shell (cmd. exe).Use single quotes in all command shells except for the Windows Command Shell (cmd.exe). Om du använder ett Windows Command Shell (cmd. exe), omger Sök vägs argument med dubbla citat tecken ("") i stället för enkla citat tecken ().If you're using a Windows Command Shell (cmd.exe), enclose path arguments with double quotes ("") instead of single quotes ('').

UttryckSyntax azcopy make 'https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>?<SAS-token>'
ExempelExample azcopy make 'https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srs=sco&sp=rjklhjup&se=2019-05-10T04:37:48Z&st=2019-05-09T20:37:48Z&spr=https&sig=%2FSOVEFfsKDqRry4bk3qz1vAQFwY5DDzp2%2B%2F3Eykf%2FJLs%3D'

För detaljerade referens dokument, se AzCopy-fabrikat.For detailed reference docs, see azcopy make.

Ladda upp filerUpload files

Du kan använda kommandot AzCopy Copy för att ladda upp filer och kataloger från den lokala datorn.You can use the azcopy copy command to upload files and directories from your local computer.

Det här avsnittet innehåller följande exempel:This section contains the following examples:

 • Överför en filUpload a file
 • Ladda upp en katalogUpload a directory
 • Ladda upp innehållet i en katalogUpload the contents of a directory
 • Ladda upp en filUpload a specific file

Anteckning

AzCopy beräknar och lagrar inte filens MD5-hash-kod automatiskt.AzCopy doesn't automatically calculate and store the file's md5 hash code. Om du vill att AzCopy ska göra det lägger du till flaggan --put-md5 till varje Copy-kommando.If you want AzCopy to do that, then append the --put-md5 flag to each copy command. När filen har hämtats beräknar AzCopy en MD5-hash för hämtade data och verifierar att MD5-hashen som lagras i filens Content-md5-egenskap matchar det beräknade hash-värdet.That way, when the file is downloaded, AzCopy calculates an MD5 hash for downloaded data and verifies that the MD5 hash stored in the file's Content-md5 property matches the calculated hash.

För detaljerade referens dokument se AzCopy Copy.For detailed reference docs see azcopy copy.

Tips

Exemplen i det här avsnittet omger Sök vägs argument med enkla citat tecken (' ').The examples in this section enclose path arguments with single quotes (''). Använd enkla citat tecken i alla kommando gränssnitt utom Windows Command Shell (cmd. exe).Use single quotes in all command shells except for the Windows Command Shell (cmd.exe). Om du använder ett Windows Command Shell (cmd. exe), omger Sök vägs argument med dubbla citat tecken ("") i stället för enkla citat tecken ().If you're using a Windows Command Shell (cmd.exe), enclose path arguments with double quotes ("") instead of single quotes ('').

Överför en filUpload a file

UttryckSyntax azcopy copy '<local-file-path>' 'https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>/<file-name>?<SAS-token>'
ExempelExample azcopy copy 'C:\myDirectory\myTextFile.txt' 'https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare/myTextFile.txt?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srs=sco&sp=rjklhjup&se=2019-05-10T04:37:48Z&st=2019-05-09T20:37:48Z&spr=https&sig=%2FSOVEFfsKDqRry4bk3qz1vAQFwY5DDzp2%2B%2F3Eykf%2FJLs%3D'

Du kan också ladda upp en fil med en jokertecken (*) var som helst i fil Sök vägen eller fil namnet.You can also upload a file by using a wildcard symbol (*) anywhere in the file path or file name. Till exempel: 'C:\myDirectory\*.txt'eller C:\my*\*.txt.For example: 'C:\myDirectory\*.txt', or C:\my*\*.txt.

Ladda upp en katalogUpload a directory

I det här exemplet kopieras en katalog (och alla filer i katalogen) till en fil resurs.This example copies a directory (and all of the files in that directory) to a file share. Resultatet är en katalog i fil resursen med samma namn.The result is a directory in the file share by the same name.

UttryckSyntax azcopy copy '<local-directory-path>' 'https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>?<SAS-token>' --recursive
ExempelExample azcopy copy 'C:\myDirectory' 'https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srs=sco&sp=rjklhjup&se=2019-05-10T04:37:48Z&st=2019-05-09T20:37:48Z&spr=https&sig=%2FSOVEFfsKDqRry4bk3qz1vAQFwY5DDzp2%2B%2F3Eykf%2FJLs%3D' --recursive

Om du vill kopiera till en katalog i fil resursen anger du bara namnet på den katalogen i kommando strängen.To copy to a directory within the file share, just specify the name of that directory in your command string.

ExempelExample azcopy copy 'C:\myDirectory' 'https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare/myFileShareDirectory?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srs=sco&sp=rjklhjup&se=2019-05-10T04:37:48Z&st=2019-05-09T20:37:48Z&spr=https&sig=%2FSOVEFfsKDqRry4bk3qz1vAQFwY5DDzp2%2B%2F3Eykf%2FJLs%3D' --recursive

Om du anger namnet på en katalog som inte finns i fil resursen, skapar AzCopy en ny katalog med det namnet.If you specify the name of a directory that does not exist in the file share, AzCopy creates a new directory by that name.

Ladda upp innehållet i en katalogUpload the contents of a directory

Du kan ladda upp innehållet i en katalog utan att kopiera den innehåller själva katalogen med jokertecknet (*).You can upload the contents of a directory without copying the containing directory itself by using the wildcard symbol (*).

UttryckSyntax azcopy copy '<local-directory-path>/*' 'https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>/<directory-path>?<SAS-token>
ExempelExample azcopy copy 'C:\myDirectory\*' 'https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare/myFileShareDirectory?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srs=sco&sp=rjklhjup&se=2019-05-10T04:37:48Z&st=2019-05-09T20:37:48Z&spr=https&sig=%2FSOVEFfsKDqRry4bk3qz1vAQFwY5DDzp2%2B%2F3Eykf%2FJLs%3D"

Anteckning

Lägg till flaggan --recursive för att ladda upp filer i alla under kataloger.Append the --recursive flag to upload files in all sub-directories.

Ladda upp vissa filerUpload specific files

Du kan ange fullständiga fil namn eller använda partiella namn med jokertecken (*).You can specify complete file names, or use partial names with wildcard characters (*).

Ange flera fullständiga fil namnSpecify multiple complete file names

Använd AzCopy Copy -kommandot med alternativet --include-path.Use the azcopy copy command with the --include-path option. Separera enskilda fil namn genom att använda ett semikolon (;).Separate individual file names by using a semicolon (;).

UttryckSyntax azcopy copy '<local-directory-path>' 'https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-or-directory-name>?<SAS-token>' --include-path <semicolon-separated-file-list>
ExempelExample azcopy copy 'C:\myDirectory' 'https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare?sv=2018-03-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-07-04T05:30:08Z&st=2019-07-03T21:30:08Z&spr=https&sig=CAfhgnc9gdGktvB=ska7bAiqIddM845yiyFwdMH481QA8%3D' --include-path 'photos;documents\myFile.txt'

I det här exemplet överför AzCopy katalogen C:\myDirectory\photos och C:\myDirectory\documents\myFile.txts filen.In this example, AzCopy transfers the C:\myDirectory\photos directory and the C:\myDirectory\documents\myFile.txt file. Du måste inkludera alternativet --recursive för att överföra alla filer i katalogen C:\myDirectory\photos.You need to include the --recursive option to transfer all files in the C:\myDirectory\photos directory.

Du kan också utesluta filer med hjälp av alternativet --exclude-path.You can also exclude files by using the --exclude-path option. Mer information finns i referens dokument för AzCopy Copy .To learn more, see azcopy copy reference docs.

Använd jokerteckenUse wildcard characters

Använd AzCopy Copy -kommandot med alternativet --include-pattern.Use the azcopy copy command with the --include-pattern option. Ange partiella namn som innehåller jokertecken.Specify partial names that include the wildcard characters. Separera namn med hjälp av en semicolin (;).Separate names by using a semicolin (;).

UttryckSyntax azcopy copy '<local-directory-path>' 'https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-or-directory-name>?<SAS-token>' --include-pattern <semicolon-separated-file-list-with-wildcard-characters>
ExempelExample azcopy copy 'C:\myDirectory' 'https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare?sv=2018-03-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-07-04T05:30:08Z&st=2019-07-03T21:30:08Z&spr=https&sig=CAfhgnc9gdGktvB=ska7bAiqIddM845yiyFwdMH481QA8%3D' --include-pattern 'myFile*.txt;*.pdf*'

Du kan också utesluta filer med hjälp av alternativet --exclude-pattern.You can also exclude files by using the --exclude-pattern option. Mer information finns i referens dokument för AzCopy Copy .To learn more, see azcopy copy reference docs.

Alternativen --include-pattern och --exclude-pattern gäller endast för fil namn och inte till sökvägen.The --include-pattern and --exclude-pattern options apply only to filenames and not to the path. Om du vill kopiera alla textfiler som finns i ett katalog träd, använder du alternativet –recursive för att hämta hela katalog trädet och använder sedan –include-pattern och anger *.txt för att hämta alla textfiler.If you want to copy all of the text files that exist in a directory tree, use the –recursive option to get the entire directory tree, and then use the –include-pattern and specify *.txt to get all of the text files.

Hämta filerDownload files

Du kan använda kommandot AzCopy Copy för att ladda ned filer, kataloger och fil resurser till den lokala datorn.You can use the azcopy copy command to download files, directories, and file shares to your local computer.

Det här avsnittet innehåller följande exempel:This section contains the following examples:

 • Hämta en filDownload a file
 • Ladda ned en katalogDownload a directory
 • Hämta innehållet i en katalogDownload the contents of a directory
 • Hämta vissa filerDownload specific files

Anteckning

Om Content-md5 egenskap svärdet för en fil innehåller en hash, beräknar AzCopy en MD5-hash för hämtade data och verifierar att MD5-hashen som lagras i filens Content-md5-egenskap matchar den beräknade hashen.If the Content-md5 property value of a file contains a hash, AzCopy calculates an MD5 hash for downloaded data and verifies that the MD5 hash stored in the file's Content-md5 property matches the calculated hash. Om dessa värden inte matchar, Miss lyckas nedladdningen om du inte åsidosätter det här beteendet genom att lägga till --check-md5=NoCheck eller --check-md5=LogOnly till kommandot Copy.If these values don't match, the download fails unless you override this behavior by appending --check-md5=NoCheck or --check-md5=LogOnly to the copy command.

För detaljerade referens dokument se AzCopy Copy.For detailed reference docs see azcopy copy.

Tips

Exemplen i det här avsnittet omger Sök vägs argument med enkla citat tecken (' ').The examples in this section enclose path arguments with single quotes (''). Använd enkla citat tecken i alla kommando gränssnitt utom Windows Command Shell (cmd. exe).Use single quotes in all command shells except for the Windows Command Shell (cmd.exe). Om du använder ett Windows Command Shell (cmd. exe), omger Sök vägs argument med dubbla citat tecken ("") i stället för enkla citat tecken ().If you're using a Windows Command Shell (cmd.exe), enclose path arguments with double quotes ("") instead of single quotes ('').

Hämta en filDownload a file

UttryckSyntax azcopy copy 'https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>/<file-path>?<SAS-token>' '<local-file-path>'
ExempelExample azcopy copy 'https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare/myTextFile.txt?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srs=sco&sp=rjklhjup&se=2019-05-10T04:37:48Z&st=2019-05-09T20:37:48Z&spr=https&sig=%2FSOVEFfsKDqRry4bk3qz1vAQFwY5DDzp2%2B%2F3Eykf%2FJLs%3D' 'C:\myDirectory\myTextFile.txt'

Ladda ned en katalogDownload a directory

UttryckSyntax azcopy copy 'https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>/<directory-path>?<SAS-token>' '<local-directory-path>' --recursive
ExempelExample azcopy copy 'https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare/myFileShareDirectory?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srs=sco&sp=rjklhjup&se=2019-05-10T04:37:48Z&st=2019-05-09T20:37:48Z&spr=https&sig=%2FSOVEFfsKDqRry4bk3qz1vAQFwY5DDzp2%2B%2F3Eykf%2FJLs%3D' 'C:\myDirectory' --recursive

Det här exemplet resulterar i en katalog med namnet C:\myDirectory\myFileShareDirectory som innehåller alla hämtade filer.This example results in a directory named C:\myDirectory\myFileShareDirectory that contains all of the downloaded files.

Hämta innehållet i en katalogDownload the contents of a directory

Du kan ladda ned innehållet i en katalog utan att kopiera den innehåller själva katalogen genom att använda jokertecknet (*).You can download the contents of a directory without copying the containing directory itself by using the wildcard symbol (*).

UttryckSyntax azcopy copy 'https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>/*?<SAS-token>' '<local-directory-path>/'
ExempelExample azcopy copy 'https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myfileshare/myFileShareDirectory/*?sv=2018-03-28&ss=bjqt&srs=sco&sp=rjklhjup&se=2019-05-10T04:37:48Z&st=2019-05-09T20:37:48Z&spr=https&sig=%2FSOVEFfsKDqRry4bk3qz1vAQFwY5DDzp2%2B%2F3Eykf%2FJLs%3D' 'C:\myDirectory'

Anteckning

Lägg till flaggan --recursive för att ladda ned filer i alla under kataloger.Append the --recursive flag to download files in all sub-directories.

Hämta vissa filerDownload specific files

Du kan ange fullständiga fil namn eller använda partiella namn med jokertecken (*).You can specify complete file names, or use partial names with wildcard characters (*).

Ange flera fullständiga fil namnSpecify multiple complete file names

Använd AzCopy Copy -kommandot med alternativet --include-path.Use the azcopy copy command with the --include-path option. Separera enskilda fil namn med hjälp av en semicolin (;).Separate individual file names by using a semicolin (;).

UttryckSyntax azcopy copy 'https://<storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-or-directory-name>?<SAS-token>' '<local-directory-path>' --include-path <semicolon-separated-file-list>
ExempelExample azcopy copy 'https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myFileShare/myDirectory?sv=2018-03-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-07-04T05:30:08Z&st=2019-07-03T21:30:08Z&spr=https&sig=CAfhgnc9gdGktvB=ska7bAiqIddM845yiyFwdMH481QA8%3D' 'C:\myDirectory' --include-path 'photos;documents\myFile.txt' --recursive

I det här exemplet överför AzCopy katalogen https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myFileShare/myDirectory/photos och https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myFileShare/myDirectory/documents/myFile.txts filen.In this example, AzCopy transfers the https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myFileShare/myDirectory/photos directory and the https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myFileShare/myDirectory/documents/myFile.txt file. Du måste inkludera alternativet --recursive för att överföra alla filer i katalogen https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myFileShare/myDirectory/photos.You need to include the --recursive option to transfer all files in the https://mystorageaccount.file.core.windows.net/myFileShare/myDirectory/photos directory.

Du kan också utesluta filer med hjälp av alternativet --exclude-path.You can also exclude files by using the --exclude-path option. Mer information finns i referens dokument för AzCopy Copy .To learn more, see azcopy copy reference docs.

Använd jokerteckenUse wildcard characters

Använd AzCopy Copy -kommandot med alternativet --include-pattern.Use the azcopy copy command with the --include-pattern option. Ange partiella namn som innehåller jokertecken.Specify partial names that include the wildcard characters. Separera namn med hjälp av en semicolin (;).Separate names by using a semicolin (;).

UttryckSyntax azcopy copy 'https://<storage-account-name>.<blob or dfs>.core.windows.net/<container-or-directory-name>?<SAS-token>' '<local-directory-path>' --include-pattern <semicolon-separated-file-list-with-wildcard-characters>
ExempelExample azcopy copy 'https://mystorageaccount.blob.core.windows.net/mycontainer/FileDirectory?sv=2018-03-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-07-04T05:30:08Z&st=2019-07-03T21:30:08Z&spr=https&sig=CAfhgnc9gdGktvB=ska7bAiqIddM845yiyFwdMH481QA8%3D' 'C:\myDirectory' --include-pattern 'myFile*.txt;*.pdf*'

Du kan också utesluta filer med hjälp av alternativet --exclude-pattern.You can also exclude files by using the --exclude-pattern option. Mer information finns i referens dokument för AzCopy Copy .To learn more, see azcopy copy reference docs.

Alternativen --include-pattern och --exclude-pattern gäller endast för fil namn och inte till sökvägen.The --include-pattern and --exclude-pattern options apply only to filenames and not to the path. Om du vill kopiera alla textfiler som finns i ett katalog träd, använder du alternativet –recursive för att hämta hela katalog trädet och använder sedan –include-pattern och anger *.txt för att hämta alla textfiler.If you want to copy all of the text files that exist in a directory tree, use the –recursive option to get the entire directory tree, and then use the –include-pattern and specify *.txt to get all of the text files.

Kopiera filer mellan lagrings kontonCopy files between storage accounts

Du kan använda AzCopy för att kopiera filer till andra lagrings konton.You can use AzCopy to copy files to other storage accounts. Kopierings åtgärden är synkron så när kommandot returnerar, vilket indikerar att alla filer har kopierats.The copy operation is synchronous so when the command returns, that indicates that all files have been copied.

AzCopy använder Server-till-Server- API: er, så data kopieras direkt mellan lagrings servrar.AzCopy uses server-to-server APIs, so data is copied directly between storage servers. Dessa kopierings åtgärder använder inte datorns nätverks bandbredd.These copy operations don't use the network bandwidth of your computer. Du kan öka data flödet för dessa åtgärder genom att ange värdet för AZCOPY_CONCURRENCY_VALUE-miljövariabeln.You can increase the throughput of these operations by setting the value of the AZCOPY_CONCURRENCY_VALUE environment variable. Mer information finns i optimera data flöde.To learn more, see Optimize throughput.

Det här avsnittet innehåller följande exempel:This section contains the following examples:

 • Kopiera en fil till ett annat lagrings kontoCopy a file to another storage account
 • Kopiera en katalog till ett annat lagrings kontoCopy a directory to another storage account
 • Kopiera en fil resurs till ett annat lagrings kontoCopy a file share to another storage account
 • Kopiera alla fil resurser, kataloger och filer till ett annat lagrings kontoCopy all file shares, directories, and files to another storage account

Detaljerade referens dokument finns i AzCopy Copy.For detailed reference docs, see azcopy copy.

Tips

Exemplen i det här avsnittet omger Sök vägs argument med enkla citat tecken (' ').The examples in this section enclose path arguments with single quotes (''). Använd enkla citat tecken i alla kommando gränssnitt utom Windows Command Shell (cmd. exe).Use single quotes in all command shells except for the Windows Command Shell (cmd.exe). Om du använder ett Windows Command Shell (cmd. exe), omger Sök vägs argument med dubbla citat tecken ("") i stället för enkla citat tecken ().If you're using a Windows Command Shell (cmd.exe), enclose path arguments with double quotes ("") instead of single quotes ('').

Kopiera en fil till ett annat lagrings kontoCopy a file to another storage account

UttryckSyntax azcopy copy 'https://<source-storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>/<file-path>?<SAS-token>' 'https://<destination-storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>/<file-path>?<SAS-token>'
ExempelExample azcopy copy 'https://mysourceaccount.file.core.windows.net/mycontainer/myTextFile.txt?sv=2018-03-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-07-04T05:30:08Z&st=2019-07-03T21:30:08Z&spr=https&sig=CAfhgnc9gdGktvB=ska7bAiqIddM845yiyFwdMH481QA8%3D' 'https://mydestinationaccount.file.core.windows.net/mycontainer/myTextFile.txt?sv=2018-03-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-07-04T05:30:08Z&st=2019-07-03T21:30:08Z&spr=https&sig=CAfhgnc9gdGktvB=ska7bAiqIddM845yiyFwdMH481QA8%3D'

Kopiera en katalog till ett annat lagrings kontoCopy a directory to another storage account

UttryckSyntax azcopy copy 'https://<source-storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>/<directory-path>?<SAS-token>' 'https://<destination-storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>?<SAS-token>' --recursive
ExempelExample azcopy copy 'https://mysourceaccount.file.core.windows.net/mycontainer/myBlobDirectory?sv=2018-03-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-07-04T05:30:08Z&st=2019-07-03T21:30:08Z&spr=https&sig=CAfhgnc9gdGktvB=ska7bAiqIddM845yiyFwdMH481QA8%3D' 'https://mydestinationaccount.file.core.windows.net/mycontainer?sv=2018-03-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-07-04T05:30:08Z&st=2019-07-03T21:30:08Z&spr=https&sig=CAfhgnc9gdGktvB=ska7bAiqIddM845yiyFwdMH481QA8%3D' --recursive

Kopiera en fil resurs till ett annat lagrings kontoCopy a file share to another storage account

UttryckSyntax azcopy copy 'https://<source-storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>?<SAS-token>' 'https://<destination-storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>?<SAS-token>' --recursive
ExempelExample azcopy copy 'https://mysourceaccount.file.core.windows.net/mycontainer?sv=2018-03-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-07-04T05:30:08Z&st=2019-07-03T21:30:08Z&spr=https&sig=CAfhgnc9gdGktvB=ska7bAiqIddM845yiyFwdMH481QA8%3D' 'https://mydestinationaccount.file.core.windows.net/mycontainer?sv=2018-03-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-07-04T05:30:08Z&st=2019-07-03T21:30:08Z&spr=https&sig=CAfhgnc9gdGktvB=ska7bAiqIddM845yiyFwdMH481QA8%3D' --recursive

Kopiera alla fil resurser, kataloger och filer till ett annat lagrings kontoCopy all file shares, directories, and files to another storage account

UttryckSyntax azcopy copy 'https://<source-storage-account-name>.file.core.windows.net/?<SAS-token>' 'https://<destination-storage-account-name>.file.core.windows.net/?<SAS-token>' --recursive'
ExempelExample azcopy copy 'https://mysourceaccount.file.core.windows.net?sv=2018-03-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-07-04T05:30:08Z&st=2019-07-03T21:30:08Z&spr=https&sig=CAfhgnc9gdGktvB=ska7bAiqIddM845yiyFwdMH481QA8%3D' 'https://mydestinationaccount.file.core.windows.net?sv=2018-03-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-07-04T05:30:08Z&st=2019-07-03T21:30:08Z&spr=https&sig=CAfhgnc9gdGktvB=ska7bAiqIddM845yiyFwdMH481QA8%3D' --recursive

Synkronisera filerSynchronize files

Du kan synkronisera innehållet i en fil resurs med en annan fil resurs.You can synchronize the contents of a file share with another file share. Du kan också synkronisera innehållet i en katalog i en fil resurs med innehållet i en katalog som finns i en annan fil resurs.You can also synchronize the contents of a directory in a file share with the contents of a directory that is located in another file share. Synkroniseringen är enkelriktad.Synchronization is one-way. Med andra ord kan du välja vilken av dessa två slut punkter som är källan och vilken som är målet.In other words, you choose which of these two endpoints is the source and which one is the destination. Synkronisering använder också server-till-Server-API: er.Synchronization also uses server to server APIs.

Anteckning

För närvarande stöds det här scenariot endast för konton som inte har ett hierarkiskt namn område.Currently, this scenario is supported only for accounts that don't have a hierarchical namespace. Den aktuella versionen av AzCopy synkroniseras inte mellan Azure Files och Blob Storage.The current release of AzCopy doesn't synchronize between Azure Files and Blob Storage.

Kommandot Sync jämför fil namn och senaste ändrade tidsstämplar.The sync command compares file names and last modified timestamps. Ange --delete-destination valfri flagga till värdet true eller prompt för att ta bort filer i mål katalogen om filerna inte längre finns i käll katalogen.Set the --delete-destination optional flag to a value of true or prompt to delete files in the destination directory if those files no longer exist in the source directory.

Om du ställer in --delete-destination-flaggan på true AzCopy tar bort filer utan att ange någon prompt.If you set the --delete-destination flag to true AzCopy deletes files without providing a prompt. Om du vill att en prompt ska visas innan AzCopy tar bort en fil ställer du in flaggan --delete-destination prompt.If you want a prompt to appear before AzCopy deletes a file, set the --delete-destination flag to prompt.

Detaljerade referens dokument finns i AzCopy Sync.For detailed reference docs, see azcopy sync.

Tips

Exemplen i det här avsnittet omger Sök vägs argument med enkla citat tecken (' ').The examples in this section enclose path arguments with single quotes (''). Använd enkla citat tecken i alla kommando gränssnitt utom Windows Command Shell (cmd. exe).Use single quotes in all command shells except for the Windows Command Shell (cmd.exe). Om du använder ett Windows Command Shell (cmd. exe), omger Sök vägs argument med dubbla citat tecken ("") i stället för enkla citat tecken ().If you're using a Windows Command Shell (cmd.exe), enclose path arguments with double quotes ("") instead of single quotes ('').

Uppdatera en fil resurs med ändringar i en annan fil resursUpdate a file share with changes to another file share

Den första fil resursen som visas i det här kommandot är källan.The first file share that appears in this command is the source. Den andra är målet.The second one is the destination.

UttryckSyntax azcopy sync 'https://<source-storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>?<SAS-token>' 'https://<destination-storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>?<SAS-token>' --recursive
ExempelExample azcopy sync 'https://mysourceaccount.file.core.windows.net/myfileShare?sv=2018-03-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-07-04T05:30:08Z&st=2019-07-03T21:30:08Z&spr=https&sig=CAfhgnc9gdGktvB=ska7bAiqIddM845yiyFwdMH481QA8%3D' 'https://mydestinationaccount.file.core.windows.net/myfileshare?sv=2018-03-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-07-04T05:30:08Z&st=2019-07-03T21:30:08Z&spr=https&sig=CAfhgnc9gdGktvB=ska7bAiqIddM845yiyFwdMH481QA8%3D' --recursive

Uppdatera en katalog med ändringar i en katalog i en annan fil resursUpdate a directory with changes to a directory in another file share

Den första katalogen som visas i det här kommandot är källan.The first directory that appears in this command is the source. Den andra är målet.The second one is the destination.

UttryckSyntax azcopy sync 'https://<source-storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>/<directory-name>?<SAS-token>' 'https://<destination-storage-account-name>.file.core.windows.net/<file-share-name>/<directory-name>?<SAS-token>' --recursive
ExempelExample azcopy sync 'https://mysourceaccount.file.core.windows.net/myFileShare/myDirectory?sv=2018-03-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-07-04T05:30:08Z&st=2019-07-03T21:30:08Z&spr=https&sig=CAfhgnc9gdGktvB=ska7bAiqIddM845yiyFwdMH481QA8%3D' 'https://mydestinationaccount.file.core.windows.net/myFileShare/myDirectory?sv=2018-03-28&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2019-07-04T05:30:08Z&st=2019-07-03T21:30:08Z&spr=https&sig=CAfhgnc9gdGktvB=ska7bAiqIddM845yiyFwdMH481QA8%3D' --recursive

Nästa stegNext steps

Hitta fler exempel i någon av följande artiklar:Find more examples in any of these articles: