Konfigurera OpenVPN för VPN-gatewayer från punkt till plats

Den här artikeln hjälper dig att konfigurera OpenVPN® Protocol på Azure VPN Gateway. Du kan använda portalen eller PowerShell-instruktionerna.

Krav

Portal

 1. Gå till din virtuella nätverksgateway – punkt till webbplats-konfiguration i portalen.

 2. För Tunnel väljerdu OpenVPN (SSL) i listrutan.

  Välj OpenVPN SSL i listrutan

 3. Spara ändringarna och fortsätt med Nästa steg.

PowerShell

 1. Aktivera OpenVPN på din gateway med hjälp av följande exempel och justera värdena efter behov.

  $gw = Get-AzVirtualNetworkGateway -ResourceGroupName TestRG1 -name VNet1GW
  Set-AzVirtualNetworkGateway -VirtualNetworkGateway $gw -VpnClientProtocol OpenVPN
  
 2. Fortsätt med Nästa steg.

Nästa steg

Information om hur du konfigurerar klienter för OpenVPN finns i Konfigurera OpenVPN-klienter.

"OpenVPN" är ett varumärke som tillhör OpenVPN Inc.