brain version assessment start

Syntax och användning

bonsai brain version assessment start
 -b BRAIN_NAME      | --brain-name BRAIN_NAME
 -c CONCEPT_NAME     | --concept-name CONCEPT_NAME
 -f PATH_TO_CONFIG_FILE  | --file PATH_TO_CONFIG_FILE
 [-i NUMBER_OF_SIMULATORS | --instance-count NUMBER_OF_SIMULATORS ]
 [ --simulator-package-name SIMULATOR_PACKAGE_NAME ]
 [ -n ASSESSMENT_NAME   | --name ASSESSMENT_NAME ]
 [ --brain-version BRAIN_VERSION ]
 [ --display-name ASSESSMENT_DISPLAY_NAME ]
 [ -des ASSESSMENT_DESCRIPTION | --description ASSESSMENT_DESCRIPTION ]
 [ --episode-iteration-limit EPISODE_ITERATION_LIMIT ]
 [ --maximum-duration MAXIMUM_TIME_DURATION ]
 [ -o OUTPUT_FORMAT    | --output OUTPUT_FORMAT ]
 [ --debug ]

bonsai brain version assessment start -h | --help

Starta en utvärdering för den angivna hjärnans version och begrepp och logga simulatorbeteendet.

Alternativ


-b BRAIN_NAME

--brain-name BRAIN_NAME

Obligatoriskt, sträng.

Anger det unika systemnamnet för målh brain. Systemnamn är okänsliga och kan innehålla bokstäver, siffror och bindestreck.

Exempel: --brain-name 'HiveMind'


-c CONCEPT_NAME

--concept-name CONCEPT_NAME

Obligatoriskt, sträng.

Anger målkonceptet som definierats i Inkling för målh brain-versionen.

Exempel: --concept-name 'OptimizeHoney'


-f PATH_TO_CONFIG_FILE

--file PATH_TO_CONFIG_FILE

Obligatoriskt, sträng.

Filsökväg (relativ eller absolut) till en konfigurationsfil för JSON-utvärdering. Filen innehåller ett versionsnummer och en uppsättning avsnittskonfigurationer. Varje konfiguration avgör ett initialt simulatortillstånd som ett testavsnitt körs på.

Exempel: --file 'LOCAL/PATH/TO/CONFIGURATION/file.json'


--simulator-package-name SIMULATOR_PACKAGE_NAME

Valfritt, sträng.

Anger det unika systemnamnet för ett hanterat simulatorpaket. Paketnamn är okänsliga och kan innehålla bokstäver, siffror och bindestreck.

Exempel: --simulator-package-name 'Apiary-HVAC'


-i NUMBER_OF_SIMULATOR_INSTANCES

--instance-count NUMBER_OF_SIMULATOR_INSTANCES

Valfritt, heltal.

Anger antalet simulatorinstanser som ska användas under träning med simulatorpaketet. Åsidosätter konfigurationsinställningen som angavs när målsimulatorpaketet lades till i Bonsai.

Exempel: --instance-count 16


--name ASSESSMENT_NAME

Valfritt, sträng.

Anger det unika utvärderingsnamnet. När inget namn anges Bonsai genererar ett namn automatiskt. Användarna måste ange utvärderingsnamnet för att uppdatera, stoppa, ta bort eller se information om en utvärdering. Om ett separat visningsnamn inte anges används även namnet i användargränssnittet Bonsai .

Exempel: --name 'HiveMindEdgeCases'


--brain-version BRAIN_VERSION

Valfritt, heltal.

Anger önskad version för målh brain. Standardvärdet är den senaste versionen.

Exempel: --brain-version 2


--display-name DISPLAY_NAME

Valfritt, sträng.

Anger det användarvänliga namnet på resursen (hjärna, exporterad hjärna, ML modell osv.). Bonsai använder visningsnamnet i användargränssnittet och CLI-utdata. Visningsnamn behöver inte vara unika. Om du inte anger något visningsnamn används hjärnans namn.

Exempel: --display-name 'The Hive Mind'


--description DESCRIPTION

--des DESCRIPTION

Valfritt, sträng.

Innehåller en användarvänlig beskrivning av resursen (hjärna, utvärdering, simulator osv.) som förklarar dess syfte.

Exempel: --description 'Main controller for apiary environment HVAC.'


--maximum-duration MAXIMUM_TIME_DURATION

Valfritt, sträng.

Den längsta tid som en utvärdering ska köras för. Standardvärdet är 24 timmar. Den maximala tillåtna varaktigheten är 7 dagar. Varaktighetsformatet är , {DURATION} där är antalet tid och {UNITS} är dagar (d), timmar (h) eller minuter (m).{DURATION}{UNITS} Standardenheten är timmar.

Exempel: --maximum-duration '3d2h'


--episode-iteration-limit EPISODE_ITERATION_LIMIT

Valfritt, heltal.

Maximalt antal iterationer per utvärderingsavsnitt, standardvärdet är 1 000.

Exempel: --episode-iteration-limit 250


-o OUTPUT_FORMAT

--output OUTPUT_FORMAT

Valfri, uppräknad sträng.

Anger visningsformatet för svar som tas emot från Bonsai servern. Standardformatet är tabellformat. Andra alternativ som stöds anges nedan.

Token Utdataformat
json JSON

Exempel: --output json


--debug

Valfritt.

Visa utförlig loggningsinformation i JSON. Innehåller information om begäran från CLI och svarsinformation från Bonsai servern.

Exempel: --debug


-h

--help

Valfritt.

Visar hjälp i rad för kommandot och avsluta. Nödvändiga alternativ behövs inte när du använder hjälpflaggan.

Exempel: --help

Exempel

Kör en utvärdering för OptimizeHoney-konceptet i den senaste Versionen av HiveMind Brain:

$ bonsai brain version assessment start \
 --brain-name HiveMind         \
 --concept-name OptimizeHoney     \
 --file TestingEdgeCases.json     \
 --name TestingEdgeCases        \
 --simulator-package-name Apiary-HVAC \
 --instance-count 16
Started assessment TestingEdgeCases for brain HiveMind version 5.