Installera Azure CLI 2.0

Installera den nya versionen av Azure CLI idag! Vi har förbättrat och uppdaterat den för att tillhandahålla den bästa möjliga interna kommandoraden för att hantera Azure-resurser. Den kan användas i Mac OS, Linux och Windows. Information om den senaste versionen finns i viktig information.

Anteckning

Om du behöver den tidigare versionen av Azure CLI gör du så här för att installera Azure CLI 1.0.

Installera i Mac OS

I macOS kan du installera antingen med Homebrew eller manuellt.

Installera med Homebrew

 1. Om du inte redan har Homebrew installerar du det genom att följa anvisningarna för att installera Homebrew.

 2. Om du tidigare har installerat CLI manuellt följer du anvisningarna för manuell avinstallation.

 3. Uppdatera din lokala Homebrew-lagringsplats.

  brew update
  
 4. Installera azure-cli-paketet.

  brew install azure-cli
  

Anteckning

Om du tidigare har installerat Azure CLI 1.0 med Homebrew kan du istället för att installera paketet hämta CLI 2.0 via den vanliga Homebrew-uppgraderingsprocessen.

brew upgrade

Installera manuellt

 1. Installera Azure CLI 2.0 med curl.

  curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash
  
 2. Du kan behöva starta om gränssnittet för att vissa ändringar ska börja gälla.

  exec -l $SHELL
  
 3. Kör CLI från kommandotolken med kommandot az.

Installera i Windows

Installera med MSI för kommandoraden i Windows

Om du vill installera CLI i Windows och använda det på Windows-kommandoraden laddar du ned och kör Azure CLI-installationsprogrammet (MSI).

Installera med apt-get för Bash i Ubuntu för Windows

 1. Om du inte har Bash på Windows installerar du det.

 2. Öppna Bash-gränssnittet.

 3. Ändra listan med källor.

  echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
     sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
  
 4. Kör följande sudo-kommandon:

  sudo apt-key adv --keyserver packages.microsoft.com --recv-keys 417A0893
  sudo apt-get install apt-transport-https
  sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli
  
 5. Kör CLI från kommandotolken med kommandot az.

Installera i Debian/Ubuntu med apt-get

Du kan installera Azure CLI 2.0 via apt-get på Debian/Ubuntu-baserade system.

 1. Ändra listan med källor:

  • 32-bitarssystem

   echo "deb https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
      sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
   
  • 64-bitarssystem

   echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
      sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
   
 2. Kör följande sudo-kommandon:

  sudo apt-key adv --keyserver packages.microsoft.com --recv-keys 417A0893
  sudo apt-get install apt-transport-https
  sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli
  
 3. Kör CLI från kommandotolken med kommandot az.

Installera på RHEL, Fedora och CentOS med yum

För distributioner som bygger på RedHat och innehåller yum-pakethanteraren kan du installera Azure CLI 2.0 via yum.

 1. Importera nyckeln för Microsoft-lagringsplatsen:

  sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
  
 2. Skapa information om lokal azure-cli-lagringsplats:

  sudo sh -c 'echo -e "[azure-cli]\nname=Azure CLI\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/azure-cli\nenabled=1\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/yum.repos.d/azure-cli.repo'
  
 3. Uppdatera yum-paketindexet och installera:

  yum check-update
  sudo yum install azure-cli
  
 4. Kör CLI från kommandotolken med kommandot az.

Installera på openSUSE och SLE med zypper

 1. Importera nyckeln för Microsoft-lagringsplatsen:

  sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
  
 2. Skapa information om lokal azure-cli-lagringsplats:

  sudo sh -c 'echo -e "[azure-cli]\nname=Azure CLI\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/azure-cli\nenabled=1\ntype=rpm-md\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/zypp/repos.d/azure-cli.repo'
  
 3. Uppdatera zypper-paketindexet och installera:

  sudo zypper refresh
  sudo zypper install azure-cli
  
 4. Kör CLI från kommandotolken med kommandot az.

Installera med Docker

Vi tillhandahåller en Docker-avbildning som är förkonfigurerad med Azure CLI 2.0.

Installera CLI med docker run.

docker run azuresdk/azure-cli-python:<version>

Se våra Docker-taggar för tillgängliga versioner.

CLI installeras i avbildningen som az-kommandot i /usr/local/bin.

Anteckning

Om du vill hämta SSH-nycklarna från användarmiljön så kan du använda -v ${HOME}:/root för att montera $HOME som /root.

docker run -v ${HOME}:/root azuresdk/azure-cli-python:<version>

Installera i Linux utan apt-get

Om det är möjligt rekommenderar vi att du installerar CLI med en pakethanterare. För distributioner som inte har någon pakethanterare kan du installera manuellt.

 1. Kontrollera att din Linux-distribution uppfyller alla förhandskrav.

  Platform       | Prerequisites
  ----------------------|---------------------------------------------
  Ubuntu 15.10 or 16.04 | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y python libssl-dev libffi-dev python-dev build-essential
  Ubuntu 12.04 or 14.04 | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y python libssl-dev libffi-dev python-dev
  Debian 8       | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y python libssl-dev libffi-dev python-dev build-essential
  Debian 7       | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y python libssl-dev libffi-dev python-dev
  CentOS 7.1 or 7.2   | sudo yum check-update; sudo yum install -y gcc python libffi-devel python-devel openssl-devel
  RedHat 7.2      | sudo yum check-update; sudo yum install -y gcc python libffi-devel python-devel openssl-devel
  SUSE OpenSUSE 13.2  | sudo zypper refresh && sudo zypper --non-interactive install curl gcc python python-xml libffi-devel python-devel openssl-devel
  

Om din distribution inte visas i listan ovan måste du installera Python, libffi och OpenSSL.

 1. Installera CLI med curl.

  curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash
  
 2. Du kan behöva starta om gränssnittet för att vissa ändringar ska börja gälla.

  exec -l $SHELL
  
 3. Kör CLI från kommandotolken med kommandot az.

Felsökning

Om det uppstår problem under CLI-installationen läser du det här avsnittet för att se om ditt problem tas upp. Om du inte hittar ditt problem här öppnar du ett Github-supportärende.

Fel: curl "Object Moved"

Om curl returnerar ett fel relaterat till -L-parametern, eller ett felmeddelande som innehåller texten ”Object Moved”, provar du att använda den fullständiga URL-adressen i stället för aka.ms-omdirigeringen:

curl https://azurecliprod.blob.core.windows.net/install | bash

Det gick inte att hitta kommandot az

Du kan behöva rensa cacheminnet för gränssnittets kommando-hash. Kör

hash -r

och se om problemet är löst.

Avinstallera CLI 1.x-versioner

Om du har en tidigare CLI 1.x-version på datorn kan du avinstallera den baserat på den typ av installation du använde för att installera versionen.

Avinstallera med npm

Ta bort den äldre CLI-versionen med npm uninstall.

npm uninstall -g azure-cli

Avinstallera med distributable

Om du installerade via Azure CLI-installationsprogrammet (MSI) eller ett macOS-paket använder du samma verktyg för att ta bort installationen.

Avinstallera med Docker

Om du installerade en Docker-avbildning för att använda den tidigare CLI-versionen tar du bort avbildningen och eventuella associerade behållare. Du kan sedan återskapa behållarna när du har installerat den nya Docker-avbildningen genom att följa installationsanvisningarna.

docker rmi -f microsoft/azure-cli

Uppdatera CLI

Uppdatera Azure CLI genom att använda samma metod som du använde för att installera det.

Uppdatera med Homebrew

 1. Om du tidigare har installerat manuellt följer du anvisningarna för att installera med Homebrew.

 2. Uppdatera informationen om din lokala Homebrew-lagringsplats.

  brew update
  
 3. Uppgradera dina installerade paket.

  brew upgrade
  

Uppdatera med MSI

Kör Azure CLI-installationsprogrammet (MSI) igen.

Uppdatera med apt-get

Använd apt-get upgrade för att uppdatera CLI-paketet.

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Anteckning

När du gör det uppgraderas alla installerade paket på datorn som ingen beroendeändring gjorts för. Om du bara vill uppgradera CLI använder du apt-get install.

sudo apt-get update && sudo apt-get install --only-upgrade -y azure-cli

Uppdatera med Docker

 1. Uppdatera den lokala avbildningen med docker pull.

  docker pull azuresdk/azure-cli-python
  
 2. Hämta behållarna som för närvarande använder CLI-avbildningen.

  docker container ls -a --filter 'ancestor=azuresdk/azure-cli-python'
  
  CONTAINER ID    IMAGE               COMMAND       CREATED       STATUS            PORTS        NAMES
  34a868beb2ab    azuresdk/azure-cli-python:latest   "/bin/sh -c bash"  8 minutes ago    Exited (0) 8 minutes ago            inspiring_benz
  

Anteckning

Om du installerade en specifik version av avbildningen måste du lägga till :<version> i slutet av avbildningens namn.

 1. Stoppa och återskapa behållarna.

  docker stop inspiring_benz
  docker rm inspiring_benz
  docker run azuresdk/azure-cli-python
  

Uppdatera manuellt

Uppdatera genom att följa anvisningarna för manuell installation för Mac OS eller Linux.

Avinstallera

Vi tycker det är tråkigt om du väljer att avinstallera CLI. Du bör avinstallera med samma metod som du använde för att installera CLI.

Avinstallera med Homebrew

Avinstallera azure-cli-paketet.

brew uninstall azure-cli

Avinstallera med MSI

Kör MSI igen och välj Avinstallera.

Avinstallera med apt-get

Avinstallera via apt-get remove:

sudo apt-get remove -y azure-cli

Avinstallera med Docker

Om du installerade en Docker-avbildning måste du ta bort eventuella behållare som kör den, och sedan ta bort den lokala avbildningen.

 1. Hämta behållarna som kör azure-cli-avbildningen.

  docker container ls -a --filter 'ancestor=azuresdk/azure-cli-python'
  
  CONTAINER ID    IMAGE               COMMAND       CREATED       STATUS            PORTS        NAMES
  34a868beb2ab    azuresdk/azure-cli-python:latest   "/bin/sh -c bash"  8 minutes ago    Exited (0) 8 minutes ago            inspiring_benz
  
 2. Ta bort alla behållare som kör CLI-avbildningen.

  docker rm 34a868beb2ab
  
 3. Ta bort den lokalt installerade CLI-avbildningen.

  docker rmi azuresdk/azure-cli-python
  

Anteckning

Om du installerade en specifik version av avbildningen måste du lägga till :<version> i slutet av avbildningens namn.

Avinstallera manuellt

Om du använder skriptet på https://aka.ms/InstallAzureCli för att installera CLI kan du avinstallera det med dessa anvisningar.

 1. Ta bort de installerade filerna.

  rm -r <install location>/lib/azure-cli
  rm <install location>/bin/az
  
 2. Ta bort raden <install location>/lib/azure-cli/az.completion från <install location>/.bash_profile.

Anteckning

Standardplatsen för installation är /Users/<username>.

Rapportera problem med CLI och lämna feedback

Om du stöter på buggar med verktyget kan du rapportera problemet i avsnittet Problem i vår GitHub-databas. Om du vill skicka feedback från kommandoraden använder du kommandot az feedback.