Installera klassiska Azure CLIInstall the Azure classic CLI

Important

Det här avsnittet beskriver hur du installerar klassiska Azure CLI.This topic describes how to install the Azure classic CLI. Klassiska CLI är inaktuell och bör endast användas med den klassiska distributionsmodellen.The classic CLI is deprecated and should only be used with the classic deployment model. Använd Azure CLI för alla andra distributioner.For all other deployments, use the Azure CLI.

Installera snabbt klassiska Azure CLI och använd en uppsättning gränssnittsbaserade kommandon med öppen källkod för att skapa och hantera resurser i Microsoft Azure.Quickly install the Azure classic CLI to use a set of open-source shell-based commands for creating and managing resources in Microsoft Azure. Du har flera alternativ som du kan välja mellan för att installera de här plattformsoberoende verktygen på datorn:You have several options to install these cross-platform tools on your computer:

  • npm-paketet – kör npm (pakethanteraren för JavaScript) för att installera det klassiska Azure CLI-paketet på din Linux-distribution eller ditt OS.npm package - Run npm (the package manager for JavaScript) to install the Azure classic CLI package on your Linux distribution or OS. Kräver Node.js och NPM.Requires node.js and npm.
  • Installationsprogram – Ladda ned ett installationsprogram och installera enkelt på macOS eller Windows.Installer - Download an installer for easy installation on macOS or Windows.
  • Docker-container – Börja använda klassiska CLI i en färdig Docker-container.Docker container - Start using the classic CLI in a ready-to-run Docker container. Det krävs en Docker-värd.Requires a Docker host.

Fler alternativ och bakgrundsinformation finns på projektets lagringsplats på GitHub.For more options and background, see the project repository on GitHub.

När du har installerat klassiska Azure CLI kan du ansluta till azure login och köra azure-kommandon från ett kommandoradsgränssnitt (Bash, Terminal, Kommandotolken och så vidare) för att arbeta med Azure-resurser.Once the Azure classic CLI is installed, connect with azure login and run the azure commands from your command-line interface (Bash, Terminal, Command prompt, and so on) to work with your Azure resources.

Alternativ 1: Installera ett npm-paketOption 1: Install an npm package

Se till att du har laddat ned och installerat den senaste versionen av Node.js och npm om du vill installera klassiska CLI från ett npm-paket.To install the classic CLI from an npm package, make sure you have downloaded and installed the latest Node.js and npm. Kör sedan npm install för att installera azure cli-paketet:Then, run npm install to install the azure-cli package:

npm install -g azure-cli

I Linux-distributioner kan du behöva använda sudo för att köra npm-kommandot, enligt följande anvisningar:On Linux distributions, you might need to use sudo to successfully run the npm command, as follows:

sudo npm install -g azure-cli

Note

Om du behöver installera eller uppdatera Node.js och npm på ditt operativsystem rekommenderar vi att du installerar Node.js LTS version 4.x eller senare.If you need to install or update Node.js and npm on your OS, we recommend that you install Node.js LTS version 4.x or later. Om du använder en äldre version kan det leda till installationsfel.If you use an older version, you might get installation errors.

Om du vill kan du även ladda ned en tar-fil från GitHub-versionerna.If you prefer, you may also download a tar file from the GitHub releases. Sedan installerar du det nedladdade npm-paketet enligt följande anvisningar (på Linux-distributioner kan du behöva använda sudo):Then, install the downloaded npm package as follows (on Linux distributions you might need to use sudo):

npm install -g <path to downloaded tar file>

Alternativ 2: Använd ett installationsprogramOption 2: Use an installer

Om du använder en Mac- eller Windows-dator finns DMG- och MSI-installationsprogrammen bland GitHub-versionerna.If you use a Mac or Windows computer, DMG and MSI installers are available from GitHub releases.

Tip

På Windows kan du även ladda ned Installationsprogram för webbplattform för att installera klassiska CLI.On Windows, you can also download the Web Platform Installer to install the classic CLI. Med det här installationsprogrammet kan du installera ytterligare Azure SDK:er och kommandoradsverktyg.This installer gives you the option to install additional Azure SDK and command-line tools.

Alternativ 3: Använd en Docker-containerOption 3: Use a Docker container

Om du har konfigurerat datorn som en Docker-värd kan du köra klassiska Azure CLI i en Docker-container.If you have set up your computer as a Docker host, you can run the Azure classic CLI in a Docker container. Kör följande kommando (på Linux-distributioner kan du behöva använda sudo):Run the following command (on Linux distributions you might need to use sudo):

docker run -it microsoft/azure-cli:0.10.17

Köra klassiska Azure CLI-kommandonRun Azure classic CLI commands

När du har installerat klassiska CLI kör du azure-kommandot från ett kommandoradsgränssnitt (Bash, Terminal, Kommandotolken och så vidare).After the classic CLI is installed, run the azure command from your command-line user interface (Bash, Terminal, Command prompt, and so on). För att till exempel köra hjälpkommandot skriver du följande:For example, to run the help command, type the following:

azure help

Note

På vissa Linux-distributioner kan du få ett felmeddelande som liknar /usr/bin/env: ‘node’: No such file or directory.On some Linux distributions, you may receive an error similar to /usr/bin/env: ‘node’: No such file or directory. Det här felet beror på nya installationer av Node.js som installeras på /usr/bin/nodejs.This error comes from recent installations of Node.js being installed at /usr/bin/nodejs. Åtgärda det genom att skapa en symbolisk länk till /usr/bin/node genom att köra det här kommandot:To fix it, create a symbolic link to /usr/bin/node by running this command:

sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node

Om du vill se vilken version av klassiska Azure CLI som du har installerat skriver du följande:To see the version of the Azure classic CLI installed, type the following:

azure --version

Note

När du använder klassiska Azure CLI för första gången visas ett meddelande som frågar om du vill att Microsoft ska kunna samla in användningsinformation.When you first use Azure classic CLI, you see a message asking if you want to allow Microsoft to collect usage information. Det är frivilligt att delta.Participation is voluntary. Om du väljer att delta kan du avsluta när som helst genom att köra azure telemetry --disable.If you choose to participate, you can stop at any time by running azure telemetry --disable. Du kan välja att delta när som helst genom att köra azure telemetry --enable.To enable participation at any time, run azure telemetry --enable.

Uppdatera klassiska CLIUpdate the classic CLI

Microsoft kan släppa uppdaterade versioner av klassiska Azure CLI.Microsoft may release updated versions of the Azure classic CLI. Installera om klassiska CLI med hjälp av installationsprogrammet för ditt operativsystem eller kör den senaste Docker-containern.Reinstall the classic CLI using the installer for your operating system, or run the latest Docker container. Om du har de senaste versionerna av Node.js och npm installerade kan du uppdatera genom att skriva följande (i Linux-distributioner kan du behöva använda sudo).Or, if you have the latest Node.js and npm installed, update by typing the following (on Linux distributions you might need to use sudo).

npm update -g azure-cli

Aktivera tabbifyllningEnable tab completion

Tabbifyllning för klassiska CLI-kommandon stöds för Mac och Linux.Tab completion of classic CLI commands is supported for Mac and Linux.

Aktivera det i zsh genom att köra:To enable it in zsh, run:

echo '. <(azure --completion)' >> .zshrc

Aktivera det i bash genom att köra:To enable it in bash, run:

azure --completion >> ~/azure.completion.sh
echo 'source ~/azure.completion.sh' >> ~/.bash_profile

Nästa stegNext steps