Azure CLI i interaktivt lägeAzure CLI interactive mode

Du kan använda Azure CLI i interaktivt läge genom att köra kommandot az interactive.You can use Azure CLI in interactive mode by running the az interactive command. Med det här läget öppnas ett interaktivt gränssnitt med automatisk komplettering, kommandobeskrivningar och exempel.This mode places you in an interactive shell with auto-completion, command descriptions, and examples.

interaktivt läge

Anteckning

Vi använder inte standardformatet här eftersom det är svårläst mot en svart bakgrund.We're not using the default style here, which doesn't read as well on a black background.

Om du inte redan är inloggad på ditt konto loggar du in med kommandot login.If you're not already signed in to your account, use the login command.

KonfigureraConfigure

I interaktivt läge kan du välja att visa kommandobeskrivningar, parameterbeskrivningar och kommandoexempel.Interactive mode optionally displays command descriptions, parameter descriptions, and command examples. Aktivera och inaktivera beskrivningar och exempel med F1.Turn descriptions and examples on or off using F1.

beskrivningar och exempel

Du kan aktivera och inaktivera visningen av standardvärden för parametrar med F2.You can turn the display of parameter defaults on or off using F2.

standardvärden

F3 aktiverar eller inaktiverar visningen av vissa tangentfunktioner.F3 toggles the display of some key gestures.

tangentfunktioner

ScopeScope

Du kan begränsa det interaktiva läget till en specifik kommandogrupp som vm eller vm image.You can scope your interactive mode to a specific command group like vm or vm image. Om du gör det tolkas alla kommandon i det omfånget.When you do, all commands are interpreted in that scope. Det är en bra genväg om du utför allt arbete i den kommandogruppen.It's a great shorthand if you're doing all your work in that command group.

I stället för att skriva följande kommandon:Instead of typing these commands:

az>> vm create -n myVM -g myRG --image UbuntuLTS
az>> vm list -o table

Kan du begränsa omfånget till vm command-gruppen och skriva dessa kommandon:You can scope to the vm command group and type these commands:

az>> %%vm
az vm>> create -n myVM -g myRG --image UbuntuLTS
az vm>>list -o table

Du kan även begränsa omfånget till kommandon på lägre nivå.You can scope to lower-level command groups as well. Du kan till exempel begränsa omfånget till vm image med hjälp av %%vm image.You could scope to vm image using %%vm image. I detta fall, eftersom vi redan har begränsat omfånget till vm, använder vi %%image.In this case, since we're already scoped to vm, we would use %%image.

az vm>> %%image
az vm image>>

Därifrån kan vi ändra tillbaka omfånget till vm med hjälp av %%.., eller använda roten som omfång med bara %%.At that point, we can pop the scope back up to vm using %%.., or we can scope to the root with just %%.

az vm image>> %%
az>>

FrågaQuery

Du kan köra en JMESPath-fråga på resultatet av det sista kommandot som du körde med hjälp av ??följt av en JMESPath-fråga.You can execute a JMESPath query on the results of the last command that you executed by using ??followed by a JMESPath query. När du har skapat en grupp kan kan du hämta id för den nya gruppen.For example, after you created a group, you can retrieve the id of the new group.

az>> group create -n myRG -l westEurope
az>> "?? id"

Du kan också använda den här syntaxen för att använda resultatet av det föregående kommandot som argument för din nästa command.* till exempel efter att ha visas alla grupper, lista alla resurser av typen virtualMachinepå den första gruppen vars platsen är westeurope.You can also use this syntax to use the result of the previous command as an argument for your next command.* For instance after having listed all groups, list all the resources of type virtualMachineon the first group whose location is westeurope.

az>> vm create --name myVM --resource-group myRG --image UbuntuLTS --no-wait -o json
az>> group list -o json
az>> resource list -g "?? [?location=='westeurope'].name | [0]" --query "[?type=='Microsoft.Compute/virtualMachines'].name

Mer information om hur du skickar frågor mot resultatet från kommandon finns i Använda JMESPath-frågor med Azure CLI.To learn more about querying the results of your commands, see Query command results with the Azure CLI.

Bash-kommandonBash commands

Du kan köra shell-kommandon utan att lämna interaktivt läge med hjälp av #[cmd].You can run shell commands without leaving interactive mode using #[cmd].

az>> #dir

ExempelExamples

Vissa kommandon har flera exempel.Some commands have lots of examples. Du kan bläddra till nästa sida med exempel med CTRL-N och till föregående sida med CTRL-Y.You can scroll to the next page of examples using CTRL-N and the previous page using CTRL-Y.

exempel

Du kan också visa ett specifikt exempel med ::#.You can also look at a specific example using ::#.

az>> vm create ::8