Markera som Read-Alerts-APIMark as read - Alerts API

Gäller för: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Viktigt

Hot skydds produkt namn från Microsoft ändras.Threat protection product names from Microsoft are changing. Läs mer om det här och andra uppdateringar här.Read more about this and other updates here. Vi kommer att uppdatera namn i produkter och i dokumenten inom en snar framtid.We'll be updating names in products and in the docs in the near future.

Kör POST-begäran för att markera aviseringen som matchar den angivna primära nyckeln som läst.Run the POST request to mark the alert matching the specified primary key as read.

HTTP-begäranHTTP request

POST /api/v1/alerts/<pk>/read/

URL-parametrar för begäranRequest URL parameters

ParameterParameter BeskrivningDescription
villkorpk ID för aviseringenThe ID of the alert

ExempelExample

FörfråganRequest

Här är ett exempel på begäran.Here is an example of the request.

curl -XPOST -H "Authorization:Token <your_token_key>" "https://<tenant_id>.<tenant_region>.contoso.com/api/v1/alerts/<pk>/read/"

Om du stöter på problem är vi här för att hjälpa dig.If you run into any problems, we're here to help. Öppna ett support ärendeom du vill ha hjälp eller support för produkt problemet.To get assistance or support for your product issue, please open a support ticket.