Ansluta Okta till Microsoft Cloud App SecurityConnect Okta to Microsoft Cloud App Security

Gäller för: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Viktigt

Hot skydds produkt namn från Microsoft ändras.Threat protection product names from Microsoft are changing. Läs mer om det här och andra uppdateringar här.Read more about this and other updates here. Vi kommer att uppdatera namn i produkter och i dokumenten inom en snar framtid.We'll be updating names in products and in the docs in the near future.

Den här artikeln innehåller anvisningar för att ansluta Microsoft Cloud App Security till ditt befintliga okta-konto med hjälp av API: er för anslutning.This article provides instructions for connecting Microsoft Cloud App Security to your existing Okta account using the connector APIs. Den här anslutningen ger dig insyn i och kontroll över okta-användning.This connection gives you visibility into and control over Okta use. Information om hur Cloud App Security skyddar okta finns i skydda okta.For information about how Cloud App Security protects Okta, see Protect Okta.

Ansluta Okta till Cloud App SecurityHow to connect Okta to Cloud App Security

 1. Vi rekommenderar att du skapar ett administratörs tjänst konto i okta för Cloud App Security.It's recommended that you create an admin Service Account in Okta for Cloud App Security.

  Se till att du använder ett konto med superadministratörsbehörighet.Make sure you use an account with Super Admin permissions.

  Kontrollera att ditt Okta-konto har verifierats.Make sure your Okta account is verified.

 2. Klicka på Admin i Okta-konsolen.In the Okta console, click Admin.

  • Klicka på Säkerhet och sedan på API.Click on Security and then API.

   Okta-APIOkta api

  • Klicka på Skapa token.Click Create Token.

   Skapa token för oktaOkta create token

  • I popup-fönstret skapa token namnger du Cloud App Security token och klickar på skapa token.In the Create Token pop-up, name your Cloud App Security token, and click Create Token.

   Popup-fönster för okta-token

  • Kopiera token-värdet i den token skapade popup-fönstret.In the Token created successfully pop-up, copy the Token value.

   Okta-token-värdeOkta token value

 3. I Cloud App Security-konsolen klickar du på Undersök och sedan på Anslutna appar.In the Cloud App Security console, click Investigate and then Connected apps.

 4. På sidan för appanslutningsprogram klickar du på plus-knappen och sedan på Okta.In the App connectors page, click the plus button and then Okta.

  Anslut oktaconnect Okta

 5. I popup-fönstret i fältet domän anger du okta-domänen och klistrar in din token i fältet token .In the pop-up, in the Domain field, enter your Okta domain and paste your Token into the Token field.

 6. Klicka på Anslut för att skapa en token för Okta i Cloud App Security.Click Connect to create the token for Okta in Cloud App Security.

 7. Kontrollera att anslutningen lyckades genom att klicka på Test-API.Make sure the connection succeeded by clicking Test API.

  Testet kan ta några minuter.Testing may take a couple of minutes. Klicka på Stäng när du har fått meddelandet.After receiving a success notice, click Close.

När du har anslutit okta får du händelser i 60 dagar före anslutningen.After connecting Okta, you'll receive events for 60 days prior to connection.

Om du har problem med att ansluta appen läser du Felsöka anslutnings program.If you have any problems connecting the app, see Troubleshooting App Connectors.

Nästa stegNext steps

Om du stöter på problem är vi här för att hjälpa dig.If you run into any problems, we're here to help. Öppna ett support ärendeom du vill ha hjälp eller support för produkt problemet.To get assistance or support for your product issue, please open a support ticket.