Ansluta Salesforce till Microsoft Cloud App SecurityConnect Salesforce to Microsoft Cloud App Security

Gäller för: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Viktigt

Hot skydds produkt namn från Microsoft ändras.Threat protection product names from Microsoft are changing. Läs mer om det här och andra uppdateringar här.Read more about this and other updates here. Vi kommer att uppdatera namn i produkter och i dokumenten inom en snar framtid.We'll be updating names in products and in the docs in the near future.

Den här artikeln innehåller anvisningar för att ansluta Microsoft Cloud App Security till ditt befintliga Salesforce-konto med app Connector-API: et.This article provides instructions for connecting Microsoft Cloud App Security to your existing Salesforce account using the app connector API. Den här anslutningen ger dig insyn i och kontroll över Salesforce-användning.This connection gives you visibility into and control over Salesforce use. Information om hur Cloud App Security skyddar Salesforce finns i skydda Salesforce.For information about how Cloud App Security protects Salesforce, see Protect Salesforce.

Ansluta Salesforce till Cloud App SecurityHow to connect Salesforce to Cloud App Security

 1. Vi rekommenderar att du har ett dedikerat tjänst administratörs konto för Cloud App Security.It's recommended to have a dedicated service admin account for Cloud App Security.

 2. Verifiera att REST-API:t är aktiverat i Salesforce.Validate that REST API is enabled in Salesforce.

  Ditt Salesforce-konto måste ha någon av följande utgåvor och ha stöd för REST-API:Your Salesforce account must be one of the following editions that include REST API support:

  Prestanda, Enterprise, Unlimited eller Developer.Performance, Enterprise, Unlimited, or Developer.

  Professional -versionen har inte REST API som standard, men den kan läggas till på begäran.The Professional edition doesn't have REST API by default, but it can be added on demand.

  Så här kontrollerar du att din utgåva har REST-API och att det är aktiverat:Check to see that your edition has REST API available and enabled as follows:

  • Logga in på ditt Salesforce-konto och gå till installations sidan.Sign in to your Salesforce account and go to the Setup page.

  • Under Hantera användare går du till sidan användar profiler .Under Manage Users, go to the User Profiles page.

   hantera användar profiler för Salesforce

  • Skapa en ny profil genom att klicka på ny.Create a new profile by clicking New.

  • Välj den profil som du nyss skapade för att distribuera Cloud App Security och klicka på Redigera.Choose the profile you just created to deploy Cloud App Security and click Edit. Den här profilen används för Cloud App Security tjänst kontot för att konfigurera app Connector.This profile will be used for the Cloud App Security service account to set up the App connector.

   redigera profil i salesforce

  • Kontrol lera att du har följande kryss rutor aktiverade:Make sure you have the following checkboxes enabled:

   • API aktiveratAPI Enabled
   • Visa alla dataView All Data
   • Hantera innehåll i Salesforce CRMManage Salesforce CRM Content
   • Hantera användareManage Users
   • Fråga alla filerQuery All Files

   Om de här kryss rutorna inte är markerade kan du behöva kontakta Salesforce för att lägga till dem i ditt konto.If these checkboxes aren't selected, you may need to contact Salesforce to add them to your account.

 3. Om din organisation har Salesforce CRM Content aktiverat kontrollerar du att det aktuella administratörskontot också är aktiverat.If your organization has Salesforce CRM Content enabled, make sure that the current administrative account has it enabled as well.

  1. Gå till Salesforce-konfigurationssidan.Go to your Salesforce setup page.

   salesforce-installation

  2. Välj Hantera användare på sidomenyn och klicka sedan på Användare.From the side-menu, select Manage Users and then click Users.

   användare av salesforce-meny

  3. Välj den aktuella administrativa användaren som Cloud App Security-användare.Select the current administrative user to your dedicated Cloud App Security user.

  4. Kontrollera att kryssrutan Salesforce CRM Content User (Salesforce CRM Content-användare) är markerad.Make sure that the Salesforce CRM Content User check box is selected.

   Om den inte är markerad klickar du på Redigera och markerar sedan kryss rutan.If it isn't selected, click Edit and then check the check box.

   salesforce crm content-användare

  5. Under sessionsinställningar ser du till att kryss rutan Välj Lås sessioner till den IP-adress från vilken de har sitt ursprung inte är markerad.Under Session Settings, make sure that the select Lock sessions to the IP address from which they originated check box is not selected.

   inställningar för Salesforce-session

  6. Klicka på Spara.Click Save.

 4. I Cloud App Security-konsolen klickar du på Undersök och sedan på Anslutna appar.In the Cloud App Security console, click Investigate and then Connected apps.

 5. På sidan för appanslutningsprogram klickar du på plus-knappen följt av Salesforce.In the App connectors page, click the plus button followed by Salesforce.

  anslut salesforce

 6. Klicka på Följ länken på fliken API på Salesforce-inställningssidan, beroende på vilken instans du vill installera.In the Salesforce settings page, on the API tab, click Follow this link, depending on which instance you want to install.

 7. Då öppnas sidan för Salesforce-inloggning.This opens the Salesforce sign in page. Ange dina autentiseringsuppgifter så att Cloud App Security får åtkomst till din grupps Salesforce-app.Enter your credentials to allow Cloud App Security access to your team's Salesforce app.

  Salesforce-inloggning

 8. I Salesforce tillfrågas du om du vill ge Cloud App Security åtkomst till din gruppinformation och aktivitetsloggen samt tillåtelse att utföra alla aktiviteter som en gruppmedlem kan göra.Salesforce will ask you if you want to allow Cloud App Security access to your team information and activity log and perform any activity as any team member. Klicka på Tillåt för att fortsätta.To proceed, click Allow.

 9. I det här skedet får du ett meddelande om att distributionen har lyckats eller misslyckats.At this point, you'll receive a success or failure notice for the deployment. Cloud App Security är nu behörigt på Salesforce.com.Cloud App Security is now authorized in Salesforce.com.

 10. I Cloud App Security-konsolen visas nu ett meddelande om att Salesforce har anslutits.Back in the Cloud App Security console, you should see the Salesforce was successfully connected message.

 11. Kontrollera att anslutningen lyckades genom att klicka på Test-API.Make sure the connection succeeded by clicking Test API.

  Testet kan ta några minuter.Testing may take a couple of minutes. Klicka på Klart när du har fått meddelandet om att anslutningen lyckades.After receiving a success notice, click Done.

När du har anslutit Salesforce tar du emot händelser på följande sätt: utlösare från ögonblicket till anslutning, inloggnings händelser och gransknings historik för 60 dagar före anslutning, EventMonitoring 30 dagar eller 1 dag, beroende på din Salesforce EventMonitoring-licens.After connecting Salesforce, you'll receive Events as follows: Triggers from the moment of connection, Log in events, and Setup Audit Trail for 60 days prior to connection, EventMonitoring 30 days, or 1 day back - depending on your Salesforce EventMonitoring license. Cloud App Security-API:t kommunicerar direkt med API:erna som är tillgängliga från Salesforce.The Cloud App Security API communicates directly with the APIs available from Salesforce. Eftersom Salesforce begränsar antalet API-anrop som kan tas emot, tar Cloud App Security hänsyn till detta och respekterar begränsningen.Because Salesforce limits the number of API calls it can receive, Cloud App Security takes this into account and respects the limitation. Salesforce-API:erna skickar varje svar med ett fält för API-räknarna, inklusive det totala antalet som är tillgängliga och återstående.Salesforce APIs send each response with a field for the API counters, including total available and remaining. Cloud App Security beräknar detta i procent och ser till att alltid lämna kvar 10 % av de tillgängliga API-anropen.Cloud App Security calculates this into a percentage and makes sure to always leave 10% of available API calls remaining.

Anteckning

Begränsning av Cloud App Security beräknas enbart genom dess egna API-anrop med Salesforce, inte andra program som utför API-anrop med Salesforce.Cloud App Security throttling is calculated solely on its own API calls with Salesforce, not with those of any other applications making API calls with Salesforce. Att begränsa API-anrop på grund av begränsningarna kan sakta ned hastigheten för inmatning av data i Cloud App Security, men oftast kommer det ikapp över natten.Limiting API calls due to the limitation may slow down the rate at which data is ingested in Cloud App Security, but usually catches up over night.

Salesforce-händelser bearbetas av Cloud App Security på följande sätt:Salesforce events are processed by Cloud App security as follows:

 • Inloggnings händelser var 15: e minutSign-in events every 15 minutes
 • Konfigurera gransknings historik var 15: e minutSetup audit trails every 15 minutes
 • Händelse loggar varje timme.Event logs every 1 hour. Mer information om Salesforce-händelser finns i använda händelse övervakning.For more information about Salesforce events, see Using event monitoring.

Om du har problem med att ansluta appen läser du Felsöka anslutnings program.If you have any problems connecting the app, see Troubleshooting App Connectors.

Nästa stegNext steps

Om du stöter på problem är vi här för att hjälpa dig.If you run into any problems, we're here to help. Öppna ett support ärendeom du vill ha hjälp eller support för produkt problemet.To get assistance or support for your product issue, please open a support ticket.