Integrera Cloud App Security med CorrataIntegrate Cloud App Security with Corrata

Gäller för: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Viktigt

Hot skydds produkt namn från Microsoft ändras.Threat protection product names from Microsoft are changing. Läs mer om det här och andra uppdateringar här.Read more about this and other updates here. Vi kommer att uppdatera namn i produkter och i dokumenten inom en snar framtid.We'll be updating names in products and in the docs in the near future.

Om du arbetar med både Cloud App Security-och Corrata kan du integrera de två produkterna för att förbättra din säkerhets Cloud Discovery upplevelse för användning av mobil program.If you work with both Cloud App Security and Corrata, you can integrate the two products to enhance your security Cloud Discovery experience for mobile app use. Corrata, som lokal mobil Gateway, övervakar organisationens trafik från mobila enheter så att du kan ange principer för att blockera transaktioner.Corrata, as a local Mobile gateway, monitors your organization's traffic from mobile devices enabling you to set policies for blocking transactions. Tillsammans tillhandahåller Cloud App Security och Corrata följande funktioner:Together, Cloud App Security and Corrata provide the following capabilities:

 • Sömlös distribution av Cloud Discovery – använda Corrata för att samla in din mobila enhets trafik och skicka den till Cloud App Security.Seamless deployment of Cloud Discovery - Use Corrata to collect your mobile device traffic and send it to Cloud App Security. Detta eliminerar behovet av att installera logg insamlare på nätverks slut punkter för att aktivera Cloud Discovery.This eliminates the need for installation of log collectors on your network endpoints to enable Cloud Discovery.
 • Corrata block-funktioner tillämpas automatiskt på appar som du anger som icke-sanktionerade i Cloud App Security.Corrata's block capabilities are automatically applied on apps you set as unsanctioned in Cloud App Security.
 • Förbättra Corrata-portalen med Cloud App Security riskbedömning för ledande molnappar, som kan visas direkt i Corrata-portalen.Enhance your Corrata portal with Cloud App Security's risk assessment for leading cloud apps, which can be viewed directly in the Corrata portal.

FörutsättningarPrerequisites

 • En giltig licens för Microsoft Cloud App SecurityA valid license for Microsoft Cloud App Security
 • En giltig licens för Corrata-molnetA valid license for Corrata Cloud

DistributionDeployment

 1. I Corrata-portalen utför du stegen för att slutföra Corrata partner integration med Microsoft Cloud App Security.In the Corrata portal, do the steps to complete the Corrata partner integration with Microsoft Cloud App Security.

 2. I Cloud App Security Portal utför du följande integrerings steg:In the Cloud App Security portal, do the following integration steps:

  1. Klicka på kugg hjuls inställningar och välj Cloud Discovery inställningar.Click on the settings cog and select Cloud Discovery Settings.

  2. Klicka på fliken Automatisk logg uppladdning och klicka sedan på Lägg till data källa.Click on the Automatic log upload tab and then click Add data source.

  3. På sidan Lägg till data källa anger du följande inställningar:In the Add data source page, enter the following settings:

   • Namn = CorrataName = Corrata
   • Källa = CorrataSource = Corrata
   • Mottagar typ = FTPReceiver type = FTP

   Corrata för data Källa

  4. Klicka på Visa exempel på den förväntade logg filen.Click View sample of expected log file. Klicka sedan på Hämta exempel logg för att visa en exempel på identifierings logg och se till att den matchar dina loggar.Then click Download sample log to view a sample discovery log, and make sure it matches your logs.

 3. Undersök molnappar som identifierats i nätverket.Investigate cloud apps discovered on your network. Mer information och gransknings steg finns i arbeta med Cloud Discovery.For more information and investigation steps, see Working with Cloud Discovery.

 4. Alla appar som du anger som ej sanktionerade i Cloud App Security kommer att pingas av Corrata och sedan blockeras automatiskt av Corrata.Any app that you set as unsanctioned in Cloud App Security will be pinged by Corrata, and then automatically blocked by Corrata. Mer information om att ta bort sanktionering av appar finns i sanktionering/avsanktionering av en app.For more information about unsanctioning apps, see Sanctioning/unsanctioning an app.

Nästa stegNext steps

Om du stöter på problem är vi här för att hjälpa dig.If you run into any problems, we're here to help. Öppna ett support ärendeom du vill ha hjälp eller support för produkt problemet.To get assistance or support for your product issue, please open a support ticket.