Grundläggande konfiguration för Cloud App SecurityBasic setup for Cloud App Security

Gäller för: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Viktigt

Hot skydds produkt namn från Microsoft ändras.Threat protection product names from Microsoft are changing. Läs mer om det här och andra uppdateringar här.Read more about this and other updates here. Vi kommer att uppdatera namn i produkter och i dokumenten inom en snar framtid.We'll be updating names in products and in the docs in the near future.

Följande procedur ger dig anvisningar om hur du anpassar Microsoft Cloud App Security-portalen.The following procedure gives you instructions for customizing the Microsoft Cloud App Security portal.

FörutsättningarPrerequisites

För Portal åtkomst är det nödvändigt att lägga till följande IP-adresser i brand väggens lista över tillåtna för att ge åtkomst till Cloud App Security Portal:For portal access, it's necessary to add the following IP addresses to your Firewall's allow list to provide access for the Cloud App Security portal:

 • 104.42.231.28104.42.231.28

För amerikanska myndigheters GCC höga kunder är det också nödvändigt att lägga till följande IP-adresser i brand väggens lista över tillåtna för att ge åtkomst till den Cloud App Security GCC-portalen:For US Government GCC High customers, it's also necessary to add the following IP addresses to your Firewall's allow list to provide access for the Cloud App Security GCC High portal:

 • 52.227.143.22352.227.143.223
 • 13.72.19.413.72.19.4

Anteckning

Om du vill få uppdateringar när URL:er och IP-adresser ändras ska du prenumerera på RSS enligt beskrivningen i: URL-adresser och IP-adressintervall för Office 365.To get updates when URLs and IP addresses are changed, subscribe to the RSS as explained in: Office 365 URLs and IP address ranges.

Konfigurera portalenSet up the portal

 1. I Cloud App Security Portal, i meny raden, klickar du på ikonen Inställningar kugg hjuls Inställningar och väljer Inställningar för att konfigurera din organisations information.In the Cloud App Security portal, in the menu bar, click the settings cog settings icon and select Settings to configure your organization's details.

 2. Under organisations information är det viktigt att du anger ett organisations visnings namn för din organisation.Under Organization details, it's important that you provide an Organization display name for your organization. Den visas i e-postmeddelanden och på webb sidor som skickas från systemet.It's displayed on emails and web pages sent from the system.

 3. Ange ett miljö namn (klient).Provide an Environment name (tenant). Den här informationen är särskilt viktig om du hanterar fler än en klient.This information is especially important if you manage more than one tenant.

 4. Det är också möjligt att ange en logo typ som visas i e-postmeddelanden och på webb sidor som skickas från systemet.It's also possible to provide a Logo that is displayed in email notifications and web pages sent from the system. Logotypen måste vara en png-fil med en maximal storlek på 150 x 50 bildpunkter mot en genomskinlig bakgrund.The logo should be a png file with a maximum size of 150 x 50 pixels on a transparent background.

 5. Se till att du lägger till en lista över dina hanterade domäner för att identifiera interna användare.Make sure you add a list of your Managed domains to identify internal users. Att lägga till hanterade domäner är ett viktigt steg.Adding managed domains is a crucial step. Cloud App Security använder de hanterade domänerna för att avgöra vilka användare som är interna, externa och var filer bör och inte bör delas.Cloud App Security uses the managed domains to determine which users are internal, external, and where files should and shouldn't be shared. Den här informationen används för rapporter och aviseringar.This information is used for reports and alerts.

  • Användare i domäner som inte är konfigurerade som interna markeras som externa.Users in domains that aren't configured as internal are marked as external. Externa användare genomsöks inte efter aktiviteter eller filer.External users aren't scanned for activities or files.
 6. Under automatisk utloggning anger du hur lång tid en session kan vara inaktiv innan sessionen loggas ut automatiskt.Under Auto sign out, specify the amount of time a session can remain inactive before the session is automatically signed out.

 7. Om du integrerar med Azure Information Protection-integrering, se Azure information Protection integration för information.If you're integrating with Azure Information Protection integration, see Azure Information Protection Integration for information.

 8. Om du integrerar med Microsoft Defender för identitets integrering, se Microsoft Defender för identitets integrering för information.If you're integrating with Microsoft Defender for Identity integration, see Microsoft Defender for Identity Integration for information.

 9. Om du vill säkerhetskopiera dina portalinställningar kan du göra det på den här skärmen.If at any point you want to back up your portal settings, this screen enables you to do that. Klicka på Exportera Portal inställningar för att skapa en JSON-fil med alla dina Portal inställningar, inklusive princip regler, användar grupper och IP-adressintervall.Click Export portal settings to create a json file of all your portal settings, including policy rules, user groups, and IP address ranges.

Anteckning

Om du använder ExpressRoute distribueras Cloud App Security i Azure och är helt integrerat med ExpressRoute.If you use ExpressRoute, Cloud App Security is deployed in Azure and fully integrated with ExpressRoute. All interaktion med Cloud App Security appar och trafik som skickas till Cloud App Security, inklusive överföring av identifierings loggar, dirigeras via ExpressRoute offentlig peering för förbättrad svars tid, prestanda och säkerhet.All interactions with the Cloud App Security apps and traffic sent to Cloud App Security, including upload of discovery logs, is routed via ExpressRoute public peering for improved latency, performance, and security. Ingen konfiguration krävs från kunden.There are no configuration steps required from the customer side.

Mer information om offentlig peering finns i ExpressRoute circuits and routing domains (ExpressRoute-kretsar och routningsdomäner).For more information about Public Peering, see ExpressRoute circuits and routing domains.

Nästa stegNext steps

Om du stöter på problem är vi här för att hjälpa dig.If you run into any problems, we're here to help. Öppna ett support ärendeom du vill ha hjälp eller support för produkt problemet.To get assistance or support for your product issue, please open a support ticket.