Styra identifierade apparGovern discovered apps

Gäller för: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Viktigt

Hot skydds produkt namn från Microsoft ändras.Threat protection product names from Microsoft are changing. Läs mer om det här och andra uppdateringar här.Read more about this and other updates here. Vi kommer att uppdatera namn i produkter och i dokumenten inom en snar framtid.We'll be updating names in products and in the docs in the near future.

När du har granskat listan över identifierade appar i din miljö kan du skydda din miljö genom att godkänna säkra appar (sanktionerade) eller förhindra oönskade appar (inte sanktionerade) på följande sätt.After you've reviewed the list of discovered apps in your environment, you can secure your environment by approving safe apps (Sanctioned) or prohibiting unwanted apps (Unsanctioned) in the following ways.

Sanktionera/ta bort sanktionering av en appSanctioning/unsanctioning an app

Du kan ta bort sanktioner från en speciell riskfylld app genom att klicka på de tre punkterna i slutet av raden.You can unsanction a specific risky app by clicking the three dots at the end of the row. Välj sedan ta bort sanktioner.Then select Unsanction. Att avhjälpa en app blockerar inte användning, men gör att du enkelt kan övervaka användningen med Cloud Discovery filter.Unsanctioning an app doesn't block use, but enables you to more easily monitor its use with the Cloud Discovery filters. Du kan sedan meddela användare av den ej sanktionerade appen och föreslå en alternativ säker app för deras användning.You can then notify users of the unsanctioned app and suggest an alternative safe app for their use.

Märk som osanktionerad

Om du har en lista över appar som du vill sanktionera eller ta bort sanktioner använder du kryss rutan för att välja de appar som du vill hantera och väljer sedan åtgärden.If you have a list of apps you want to sanction or unsanction, use the checkbox to select the apps you want to manage, then select the action.

Om du vill fråga en lista över ej sanktionerade appar kan du generera ett block skript med hjälp av Cloud App Security API: er.To query a list of unsanctioned apps, you can generate a block script using the Cloud App Security APIs.

Anteckning

Om din klient använder Microsoft Defender för slut punkt, Zscaler NSS eller iboss, blockeras alla appar som du markerar som ej sanktionerade automatiskt av Cloud App Security och följande avsnitt om hur du skapar spärrnings skript är onödigt.If your tenant uses Microsoft Defender for Endpoint, Zscaler NSS, or iboss, any app you mark as unsanctioned is automatically blocked by Cloud App Security, and the following sections regarding creating blocking scripts are unnecessary. Mer information finns i integrera med Microsoft Defender för slut punkt, integrera med Zscaleroch integrera med iboss .For more information, see Integrate with Microsoft Defender for Endpoint, Integrate with Zscaler, and Integrate with iboss respectively.

Exportera ett blockeringsskript för att styra identifierade apparExport a block script to govern discovered apps

Med Cloud App Security kan du blockera åtkomst till ej sanktionerade appar med hjälp av dina befintliga lokal säkerhetsutrustningar.Cloud App Security enables you to block access to unsanctioned apps by using your existing on-prem security appliances. Du kan generera ett dedikerat block skript och importera det till din installation.You can generate a dedicated block script and import it to your appliance. Den här lösningen kräver inte omdirigering av all organisations webb trafik till en proxy.This solution doesn't require redirection of all of the organization's web traffic to a proxy.

 1. Märk alla appar som du vill blockera som Osanktionerade på Cloud Discovery-instrumentpanelen.In the Cloud Discovery dashboard, tag any apps you want to block as Unsanctioned.

  Märk som osanktionerad

 2. Klicka på de tre punkterna i namnlisten och välj Generate block script... (Skapa blockeringsskript...).In the title bar, click on the three dots and select Generate block script....

  Generera blockskript

 3. Välj den enhet som du vill skapa blockeringsskriptet för i Generate block script... (Skapa blockeringsskript...).In Generate block script, select the appliance you want to generate the block script for.

  Skapa popup-fönster för block skript

 4. Klicka sedan på knappen generera skript för att skapa ett block skript för alla dina ej sanktionerade appar.Then, click the Generate script button to create a block script for all your unsanctioned apps. Som standard får filen namnet med det datum då den exporterades och vilken typ av apparat du valde.By default, the file will be named with the date on which it was exported and the appliance type you selected. 2017-02-19_CAS_Fortigate_block_script.txt skulle vara ett exempel på ett fil namn2017-02-19_CAS_Fortigate_block_script.txt would be an example file name

  Knapp för att generera blockeringsskript

 5. Importera den skapade filen till din enhet.Import the file created to your appliance.

Nästa stegNext steps

Om du stöter på problem är vi här för att hjälpa dig.If you run into any problems, we're here to help. Öppna ett support ärendeom du vill ha hjälp eller support för produkt problemet.To get assistance or support for your product issue, please open a support ticket.