ACCRINTMACCRINTM

Returnerar den upplupna räntan för värdepapper som ger avkastning på förfallodagen.Returns the accrued interest for a security that pays interest at maturity.

SyntaxSyntax

ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
issueissue Värdepapperets utfärdandedatum.The security's issue date.
maturitymaturity Värdepapperets förfallodatum.The security's maturity date.
raterate Värdepapperets årliga kupongränta.The security's annual coupon rate.
parpar Värdepapperets nominella värde.The security's par value.
basisbasis (Valfritt) den bas som dagräkningen ska utgå från.(Optional) The type of day count basis to use. Om basen utelämnas antas den vara 0.If basis is omitted, it is assumed to be 0. Godkända värden visas under den här tabellen.The accepted values are listed below this table.

Parametern basis kan ha följande värden:The basis parameter accepts the following values:

basisBasis Bas för antal dagarDay count basis
0 eller inget värde0 or omitted US (NASD) 30/360US (NASD) 30/360
11 Faktisk/faktiskActual/actual
22 Faktisk/360Actual/360
33 Faktisk/365Actual/365
44 Europeisk 30/360European 30/360

ReturvärdeReturn Value

Den upplupna räntan.The accrued interest.

KommentarerRemarks

 • Datum lagras som sekventiella serienummer, så de kan användas i beräkningar.Dates are stored as sequential serial numbers so they can be used in calculations. I DAX är 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 är 39448, eftersom det är 39 448 dagar efter 30 december 1899.In DAX, December 30, 1899 is day 0, and January 1, 2008 is 39448 because it is 39,448 days after December 30, 1899.

 • ACCRINTM beräknas så här:ACCRINTM is calculated as follows:

  $$\text{ACCRINTM} = \text{par} \times \text{rate} \times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$$$\text{ACCRINTM} = \text{par} \times \text{rate} \times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$

  där:where:

  • $\text{A}$ = antalet upplupna dagar som räknas per månad.$\text{A}$ = Number of accrued days counted according to a monthly basis. För ränta vid förfallodatumet används antalet dagar från utfärdandedatumet till förfallodatumet.For interest at maturity items, the number of days from the issue date to the maturity date is used.
  • $\text{D}$ = årsbasen.$\text{D}$ = Annual Year Basis.
 • issue och maturity trunkeras till heltal.issue and maturity are truncated to integers.

 • basis avrundas till närmaste heltal.basis is rounded to the nearest integer.

 • Fel returneras i följande fall:An error is returned if:

  • issue eller maturity inte är giltiga datum.issue or maturity is not a valid date.
  • issue ≥ maturity.issue ≥ maturity.
  • rate ≤ 0.rate ≤ 0.
  • par ≤ 0.par ≤ 0.
  • basis < 0 eller basis > 4.basis < 0 or basis > 4.
 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

DataData BeskrivningDescription
1-April-20081-April-2008 UtfärdandedatumIssue date
15-June-200815-June-2008 FörfallodatumMaturity date
10 %10% KupongprocentPercent coupon
10001000 Nominellt värdePar value
33 Faktisk/365-bas (se ovan)Actual/365 basis (see above)

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE
{
 ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}

Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper med de villkor som anges ovan.Returns the accrued interest for a security with the terms specified above.

[Värde][Value]
20.547945205479520.5479452054795