ADDCOLUMNSADDCOLUMNS

Lägger till beräknade kolumner i angiven tabell eller tabelluttryck.Adds calculated columns to the given table or table expression.

SyntaxSyntax

ADDCOLUMNS(<table>, <name>, <expression>[, <name>, <expression>]…) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
tabelltable DAX-uttryck som returnerar en datatabell.Any DAX expression that returns a table of data.
namnname Det namn som har angetts för kolumnen, omgivet av dubbla citattecken.The name given to the column, enclosed in double quotes.
uttryckexpression Ett DAX-uttryck som returnerar ett skalärt uttryck som utvärderas för varje rad i table.Any DAX expression that returns a scalar expression, evaluated for each row of table.

ReturvärdeReturn value

En tabell med alla ursprungliga kolumner och de tillagda.A table with all its original columns and the added ones.

AnmärkningarRemarks

Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande exempel returneras en utökad version av produktkategoritabellen som innehåller totala försäljningsvärden från återförsäljarens kanal och Internetförsäljning.The following example returns an extended version of the Product Category table that includes total sales values from the reseller channel and the internet sales.

ADDCOLUMNS(ProductCategory,
        , "Internet Sales", SUMX(RELATEDTABLE(InternetSales_USD), InternetSales_USD[SalesAmount_USD]) 
        , "Reseller Sales", SUMX(RELATEDTABLE(ResellerSales_USD), ResellerSales_USD[SalesAmount_USD])) 

I följande tabell visas en förhandsgranskning av data som tas emot av en funktion som förväntar sig att ta emot en tabell:The following table shows a preview of the data as it would be received by any function expecting to receive a table:

ProductCategory[ProductCategoryName]ProductCategory[ProductCategoryName] ProductCategory[ProductCategoryAlternateKey]ProductCategory[ProductCategoryAlternateKey] ProductCategory[ProductCategoryKey]ProductCategory[ProductCategoryKey] [Internetförsäljningar][Internet Sales] [Reseller Sales][Reseller Sales]
CyklarBikes 11 11 25107749.7725107749.77 63084675.0463084675.04
KomponenterComponents 22 22 11205837,9611205837.96
ClothingClothing 33 33 306157.5829306157.5829 1669943.2671669943.267
TillbehörAccessories 44 44 640920.1338640920.1338 534301.9888534301.9888