ALLCROSSFILTEREDALLCROSSFILTERED

Rensar alla filter som tillämpas på en tabell.Clear all filters which are applied to a table.

SyntaxSyntax

ALLCROSSFILTERED(<table>)

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
tabelltable Den tabell som du vill rensa filter för.The table that you want to clear filters on.

ReturvärdeReturn value

Ej tillämpligt.N/A. Se kommentarer.See remarks.

AnmärkningarRemarks

 • ALLCROSSFILTERED kan endast användas för att rensa filter, inte för att returnera en tabell.ALLCROSSFILTERED can only be used to clear filters but not to return a table.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

DEFINE
MEASURE FactInternetSales[TotalQuantity1] =
  CALCULATE(SUM(FactInternetSales[OrderQuantity]), ALLCROSSFILTERED(FactInternetSales))
MEASURE FactInternetSales[TotalQuantity2] =
  CALCULATE(SUM(FactInternetSales[OrderQuantity]), ALL(FactInternetSales))
EVALUATE
  SUMMARIZECOLUMNS(DimSalesReason[SalesReasonName], 
    "TotalQuantity1", [TotalQuantity1],
    "TotalQuantity2", [TotalQuantity2])
  ORDER BY DimSalesReason[SalesReasonName]

Returnerar,Returns,

DimSalesReason[SalesReasonName]DimSalesReason[SalesReasonName] [TotalQuantity1][TotalQuantity1] [TotalQuantity2][TotalQuantity2]
Demo EventDemo Event 6039860398
Magazine AdvertisementMagazine Advertisement 6039860398
TillverkareManufacturer 6039860398 18181818
On PromotionOn Promotion 6039860398 73907390
AnnatOther 6039860398 36533653
PrisPrice 6039860398 4773347733
KvalitetQuality 6039860398 15511551
GranskaReview 6039860398 16401640
SponsringSponsorship 6039860398
Television AdvertisementTelevision Advertisement 6039860398 730730

Anteckning

Det finns en direkt eller indirekt många-till-många-relation mellan tabellen FactInternetSales och tabellen DimSalesReason.There is a direct or indirect many-to-many relationship between FactInternetSales table and DimSalesReason table.