ASINASIN

Returnerar talets arcsinus, eller inverterad sinus, för ett tal.Returns the arcsine, or inverse sine, of a number. Arcsinus är den vinkel vars sinus är number.The arcsine is the angle whose sine is number. Den returnerade vinkeln ges i radianer i intervallet -pi/2 till pi/2.The returned angle is given in radians in the range -pi/2 to pi/2.

SyntaxSyntax

ASIN(number)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Den önskade vinkelns sinus, som måste vara mellan -1 och 1.The sine of the angle you want and must be from -1 to 1.

ReturvärdeReturn value

Returnerar talets arcsinus, eller inverterad sinus, för ett tal.Returns the arcsine, or inverse sine, of a number.

AnmärkningarRemarks

Om du vill uttrycka arcsinus i grader multiplicerar du resultatet med 180/PI( ) eller använder funktionen DEGREES.To express the arcsine in degrees, multiply the result by 180/PI( ) or use the DEGREES function.

ExempelExample

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
= ASIN(-0.5)= ASIN(-0.5) Arcsinus 0,5 i radianer, -pi/6Arcsine of -0.5 in radians, -pi/6 -0,523598776-0.523598776
= ASIN(-0.5)*180/PI()= ASIN(-0.5)*180/PI() Arcsinus -0,5 i graderArcsine of -0.5 in degrees -30-30
= DEGREES(ASIN(-0.5))= DEGREES(ASIN(-0.5)) Arcsinus -0,5 i graderArcsine of -0.5 in degrees -30-30