ATANHATANH

Returnerar talets inverterade hyperboliska tangens.Returns the inverse hyperbolic tangent of a number. Talet måste vara mellan-1 och 1 (exklusive -1 och 1).Number must be between -1 and 1 (excluding -1 and 1). Inverterad hyperbolisk tangens är det värde vars hyperboliska tangens är tal, vilket innebär att ATANH(TANH(number)) är lika med tal.The inverse hyperbolic tangent is the value whose hyperbolic tangent is number, so ATANH(TANH(number)) equals number.

SyntaxSyntax

ATANH(number)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Ett reellt tal mellan 1 och -1.Any real number between 1 and -1.

ReturvärdeReturn value

Returnerar talets inverterade hyperboliska tangens.Returns the inverse hyperbolic tangent of a number.

KommentarerRemarks

Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

FormelFormula DescriptionDescription ResultatResult
= ATANH(0.76159416)= ATANH(0.76159416) Inverterad hyperbolisk tangens för 0,76159416Inverse hyperbolic tangent of 0.76159416 1,000000011.00000001
= ATANH(-0.1)= ATANH(-0.1) -0,100335348-0.100335348

Se ävenSee also

Funktionen ATANATAN function