BETA.DISTBETA.DIST

Returnerar betafördelningen.Returns the beta distribution. Betafördelningen används ofta för att studera variationen i procent för olika exempel, t.ex. när på dagen människor tittar på tv.The beta distribution is commonly used to study variation in the percentage of something across samples, such as the fraction of the day people spend watching television.

SyntaxSyntax

BETA.DIST(x,alpha,beta,cumulative,[A],[B])  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
xx Värdet mellan A och B som används när funktionen ska utvärderasThe value between A and B at which to evaluate the function
AlfaAlpha En parameter i fördelningen.A parameter of the distribution.
BetaBeta En parameter i fördelningen.A parameter of the distribution.
AA Valfri.Optional. Ett undre gränsvärde till intervallet för x.A lower bound to the interval of x.
BB Valfri.Optional. Ett övre gränsvärde till intervallet för x.An upper bound to the interval of x.

ReturvärdeReturn value

Returnerar betafördelningen.Returns the beta distribution.

AnmärkningarRemarks

  • Om något argument inte är numeriskt, returnerar BETA.DIST felvärdet #VALUE!If any argument is nonnumeric, BETA.DIST returns the #VALUE! .error value.

  • Om något argument inte är ett heltal avrundas det.If any argument is not an integer, it is rounded.

  • Om alfa ≤ 0 eller beta ≤ 0, returnerar BETA.DIST felvärdet #NUM!If alpha ≤ 0 or beta ≤ 0, BETA.DIST returns the #NUM! .error value.

  • Om x < A, x > B, eller A = B, returnerar BETA.DIST felvärdet #NUM!If x < A, x > B, or A = B, BETA.DIST returns the #NUM! .error value.

  • Om du utelämnar värden för A och B, använder BETA.DIST den standardkumulativa betafördelningen, så att A = 0 och B = 1.If you omit values for A and B, BETA.DIST uses the standard cumulative beta distribution, so that A = 0 and B = 1.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.