CLOSINGBALANCEYEARCLOSINGBALANCEYEAR

Utvärderar uttrycket för det senaste året i månaden i den aktuella kontexten.Evaluates the expression at the last date of the year in the current context.

SyntaxSyntax

CLOSINGBALANCEYEAR(<expression>,<dates>[,<filter>][,<year_end_date>]) 

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
uttryckexpression Ett uttryck som returnerar ett skalärt värde.An expression that returns a scalar value.
datumdates En kolumn som innehåller datum.A column that contains dates.
filterfilter (valfritt) Ett uttryck som anger ett filter som ska tillämpas i den aktuella kontexten.(optional) An expression that specifies a filter to apply to the current context.
year_end_dateyear_end_date (valfritt) En literal sträng med ett datum som definierar årets slutdatum.(optional) A literal string with a date that defines the year-end date. Standardvärdet är 31 december.The default is December 31.

ReturvärdeReturn value

Ett skalärt värde som visar uttrycket som utvärderas vid det sista datumet på året i den aktuella kontexten.A scalar value that represents the expression evaluated at the last date of the year in the current context.

AnmärkningarRemarks

 • Parametern year_end_date är en strängliteral av ett datum, i samma språk som de nationella inställningarna för den klient där arbetsboken skapades.The year_end_date parameter is a string literal of a date, in the same locale as the locale of the client where the workbook was created. Årsdelen av datumet ignoreras.The year portion of the date is ignored.

 • Argumentet dates kan vara något av följande:The dates argument can be any of the following:

  • En referens till en datum/tid-kolumn.A reference to a date/time column.

  • Ett tabelluttryck som returnerar en enda kolumn med datum/tid-värden.A table expression that returns a single column of date/time values.

  • Ett booleskt uttryck som returnerar en tabell med enda kolumn med datum/tid-värden.A Boolean expression that defines a single-column table of date/time values.

   Anteckning

   Begränsningar för booleska uttryck beskrivs i Funktionen CALCULATE.Constraints on Boolean expressions are described in CALCULATE function.

   Anteckning

   Uttrycket filter har begränsningar som beskrivs i Funktionen CALCULATE.The filter expression has restrictions described in CALCULATE function.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande exempelformel skapar ett mått som beräknar ”Lagervärde vid årets slut” i produktinventeringen.The following sample formula creates a measure that calculates the 'Year End Inventory Value' of the product inventory.

= CLOSINGBALANCEYEAR(SUMX(ProductInventory,ProductInventory[UnitCost]*ProductInventory[UnitsBalance]),DateTime[DateKey]) 

Se ävenSee also

TidsinformationsfunktionerTime intelligence functions
Funktionen CLOSINGBALANCEYEARCLOSINGBALANCEYEAR function
Funktionen CLOSINGBALANCEQUARTERCLOSINGBALANCEQUARTER function
Funktionen CLOSINGBALANCEMONTHCLOSINGBALANCEMONTH function