COALESCECOALESCE

Returnerar det första uttrycket som inte utvärderas som BLANK.Returns the first expression that does not evaluate to BLANK. Om alla uttryck utvärderas som BLANK, returneras BLANK.If all expressions evaluate to BLANK, BLANK is returned.

SyntaxSyntax

COALESCE(<expression>, <expression>[, <expression>]…)

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
uttryckexpression Alla DAX-uttryck som returnerar ett skalärt uttryck.Any DAX expression that returns a scalar expression.

ReturvärdeReturn value

Ett skalärt värde som kommer från ett av uttrycken eller BLANK om alla uttryck utvärderas som BLANK.A scalar value coming from one of the expressions or BLANK if all expressions evaluate to BLANK.

KommentarerRemarks

Indatauttryck kan vara av olika datatyper.Input expressions may be of different data types.

Exempel 1Example 1

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE { COALESCE(BLANK(), 10, DATE(2008, 3, 3)) }

Returnerar 10, vilket är det första uttrycket som inte utvärderas som BLANK.Returns 10, which is the first expression that does not evaluate to BLANK.

Exempel 2Example 2

Följande DAX-uttryck:The following DAX expression:

= COALESCE(SUM(FactInternetSales[SalesAmount]), 0)

Returnerar summan av alla värden i kolumnen SalesAmount i tabellen FactInternetSales eller 0.Returns the sum of all values in the SalesAmount column in the FactInternetSales table, or 0. Detta kan användas för att konvertera BLANK-värden för total försäljning till 0.This can be used to convert BLANK values of total sales to 0.