COMBINACOMBINA

Returnerar antalet kombinationer (med upprepningar) för ett visst antal objekt.Returns the number of combinations (with repetitions) for a given number of items.

SyntaxSyntax

COMBINA(number, number_chosen)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Måste vara större än eller lika med 0 och större än eller lika med number_chosen.Must be greater than or equal to 0, and greater than or equal to Number_chosen. Värden som inte är heltal trunkeras.Non-integer values are truncated.
number_chosennumber_chosen Måste vara större än eller lika med 0.Must be greater than or equal to 0. Värden som inte är heltal trunkeras.Non-integer values are truncated.

ReturvärdeReturn value

Returnerar antalet kombinationer (med upprepningar) för ett visst antal objekt.Returns the number of combinations (with repetitions) for a given number of items.

AnmärkningarRemarks

  • Om värdet för något av argumenten ligger utanför dess begränsningar, returnerar COMBINA felvärdet #NUM!If the value of either argument is outside of its constraints, COMBINA returns the #NUM! .error value.

  • Om något av argumenten är ett icke-numeriskt värde returnerar COMBINA felvärdet #VALUE!If either argument is a non-numeric value, COMBINA returns the #VALUE! .error value.

  • Följande ekvation används, där $N$ är Number och $M$ är Number_chosen:The following equation is used, where $N$ is Number and $M$ is Number_chosen:

    $${N+M-1 \choose N-1}$$$${N+M-1 \choose N-1}$$

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
= COMBINA(4,3)= COMBINA(4,3) Returnerar antalet kombinationer (med upprepningar) för 4 och 3.Returns the number of combinations (with repetitions) for 4 and 3. 2020
= COMBINA(10,3)= COMBINA(10,3) Returnerar antalet kombinationer (med upprepningar) för 10 och 3.Returns the number of combinations (with repetitions) for 10 and 3. 220220