COUNTBLANKCOUNTBLANK

Räknar antalet tomma celler i en kolumn.Counts the number of blank cells in a column.

SyntaxSyntax

COUNTBLANK(<column>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
kolumncolumn Kolumn som innehåller de tomma celler som ska räknas.The column that contains the blank cells to be counted.

ReturvärdeReturn value

Ett heltal.A whole number. Om inga rader hittas som uppfyller villkoret returneras tomma värden.If no rows are found that meet the condition, blanks are returned.

AnmärkningarRemarks

  • Det enda argument som tillåts i den här funktionen är en kolumn.The only argument allowed to this function is a column. Du kan använda kolumner som innehåller valfri datatyp, men endast tomma celler räknas.You can use columns containing any type of data, but only blank cells are counted. Celler som har värdet noll (0) räknas inte, eftersom noll betraktas som ett numeriskt värde och inte ett tomt.Cells that have the value zero (0) are not counted, as zero is considered a numeric value and not a blank.

  • När det inte finns några rader att aggregera, returnerar funktionen ett tomt värde.Whenever there are no rows to aggregate, the function returns a blank. Men om det finns rader, men ingen av dem uppfyller de angivna villkoren, returnerar funktionen 0.However, if there are rows, but none of them meet the specified criteria, the function returns 0. Microsoft Excel returnerar också noll om inga rader hittas som uppfyller villkoren.Microsoft Excel also returns a zero if no rows are found that meet the conditions.

  • Med andra ord, om COUNTBLANK-funktionen inte hittar några tomma värden blir resultatet noll, men om det inte finns några rader att kontrollera blir resultatet tomt.In other words, if the COUNTBLANK function finds no blanks, the result will be zero, but if there are no rows to check, the result will be blank.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande exempel visas hur du räknar antalet rader i tabellen Reseller där det finns tomma värden i BankName.The following example shows how to count the number of rows in the table Reseller that have blank values for BankName.

= COUNTBLANK(Reseller[BankName])  

Om du vill räkna logiska värden eller text använder du funktionerna COUNTA eller COUNTAX.To count logical values or text, use the COUNTA or COUNTAX functions.

Se ävenSee also

Funktionen COUNTCOUNT function
Funktionen COUNTACOUNTA function
Funktionen COUNTAXCOUNTAX function
Funktionen COUNTXCOUNTX function
StatistikfunktionerStatistical functions