CURRENCYCURRENCY

Utvärderar argumentet och returnerar resultatet som datatypen Currency.Evaluates the argument and returns the result as currency data type.

SyntaxSyntax

CURRENCY(<value>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
värdevalue Ett DAX-uttryck som returnerar ett enkelt skalärt värde, där uttrycket ska utvärderas exakt en gång före alla andra åtgärder.Any DAX expression that returns a single scalar value where the expression is to be evaluated exactly once before all other operations.

ReturvärdeReturn value

Värdet för uttrycket utvärderas och returneras som ett värde för Currency-typ.The value of the expression evaluated and returned as a currency type value.

AnmärkningarRemarks

  • Funktionen CURRENCY avrundar den femte signifikanta decimalen i värdet uppåt för att returnera den fjärde decimalen. Avrundning uppåt sker om den femte signifikanta decimalen är lika med eller större än 5.The CURRENCY function rounds up the 5th significant decimal, in value, to return the 4th decimal digit; rounding up occurs if the 5th significant decimal is equal or larger than 5. Om värdet till exempel är 3.6666666666666 och du konverterar till valuta returneras $3,6667, men om värdet är 3.0123456789 och du konverterar till valuta returneras $3.0123.For example, if value is 3.6666666666666 then converting to currency returns $3.6667; however, if value is 3.0123456789 then converting to currency returns $3.0123.

  • Om uttryckets datatyp är TrueFalse returnerar CURRENCY (<TrueFalse>) $1.0000 för true-värden och $0.0000 för false-värden.If the data type of the expression is TrueFalse then CURRENCY( <TrueFalse>) will return $1.0000 for True values and $0.0000 for False values.

  • Om uttryckets datatyp är text kommer CURRENCY (<Text>) att försöka omvandla text till ett tal. Om konverteringen lyckas konverteras talet till valuta, annars returneras ett fel.If the data type of the expression is Text then CURRENCY(<Text>) will try to convert text to a number; if conversion succeeds the number will be converted to currency, otherwise an error is returned.

  • Om uttryckets datatyp är DateTime konverterar CURRENCY(<DateTime>) datetime-värdet till ett tal och talet till valuta.If the data type of the expression is DateTime then CURRENCY(<DateTime>) will convert the datetime value to a number and that number to currency. DateTime-värden har en heltalsdel som representerar antalet dagar mellan det angivna datumet och 1900-03-01 och ett bråk som representerar bråkdelen av en dag (där 12 timmar eller 12.00 är 0,5 dag).DateTime values have an integer part that represents the number of days between the given date and 1900-03-01 and a fraction that represents the fraction of a day (where 12 hours or noon is 0.5 day). Om värdet för uttrycket inte är ett korrekt DateTime-värde returneras ett fel.If the value of the expression is not a proper DateTime value an error is returned.

ExempelExample

Konvertera talet 1234.56 till valutadatatyp.Convert number 1234.56 to currency data type.

= CURRENCY(1234.56)  

Returnerar värdet 1234.5600 USD.Returns the value $1234.5600.