Anpassade datum- och tidsformat för FORMAT-funktionenCustom date and time formats for the FORMAT function

I följande tabell beskrivs tecken som används för att skapa användardefinierade datum- och tidsformat.The following tables describe characters used to create user-defined date/time formats.

Användardefinierade datum- och tidsformatUser-defined date/time formats

TeckenCharacter BeskrivningDescription
( : )(:) Klockslagsavgränsare.Time separator. I vissa språk kan andra tecken användas för att representera klockslagsavgränsaren.In some locales, other characters may be used to represent the time separator. Klockslagsavgränsaren separerar timmar, minuter och sekunder när tidsvärden formateras.The time separator separates hours, minutes, and seconds when time values are formatted. Det faktiska tecknet som används som tidsavgränsare i formaterade utdata bestäms av systeminställningarna.The actual character used as the time separator in formatted output is determined by your system settings.
( / )(/) Datumavgränsare.Date separator. I vissa språk kan andra tecken användas för att representera datumavgränsaren.In some locales, other characters may be used to represent the date separator. Datumavgränsaren separerar dag, månad och år när datumvärden formateras.The date separator separates the day, month, and year when date values are formatted. Det faktiska tecknet som används som datumavgränsare i formaterade utdata bestäms av systeminställningarna.The actual character used as the date separator in formatted output is determined by your system settings.
( \ )(\) Omvänt snedstreck.Backslash. Visar att nästa tecken är en literal.Displays the next character as a literal character. Det tolkas därför inte som ett formateringstecken.So, it's not interpreted as a formatting character.
(")(") Dubbelt citattecken.Double quote. Text som omges av dubbla citattecken visas.Text enclosed within double quotes is displayed. Den tolkas därför inte som formateringstecken.So, it's not interpreted as formatting characters.
cc Datumet visas som ddddd och tiden som ttttt, i den ordningen.Display the date as ddddd and display the time as ttttt, in that order. Visar endast datuminformation om det inte finns någon decimaldel för datumserienumret. Visar endast tidsinformation om det inte finns någon heltalsdel.Display only date information if there is no fractional part to the date serial number; display only time information if there is no integer portion.
dd Dagen visas som ett tal utan inledande nolla (1–31).Display the day as a number without a leading zero (1-31).
dddd Dagen visas som ett tal med inledande nolla (01–31).Display the day as a number with a leading zero (01-31).
dddddd Dagen visas som en förkortning (sön till lör).Display the day as an abbreviation (Sun-Sat). Lokaliserad.Localized.
dddddddd Dagens fullständiga namn visas (söndag till lördag).Display the day as a full name (Sunday-Saturday). Lokaliserad.Localized.
dddddddddd Visar datumet som ett fullständigt datum (med dag, månad och år), formaterat enligt systemets inställningar för kort datumformat.Display the date as a complete date (including day, month, and year), formatted according to your system's short date format setting. Standardformatet för kort datum är mm/dd/yyyy.The default short date format is mm/dd/yyyy.
dddddddddddd Visar ett datumserienummer som ett fullständigt datum (med dag, månad och år), formaterat enligt den inställning för långt datumformat som systemet känner igen.Display a date serial number as a complete date (including day, month, and year) formatted according to the long date setting recognized by your system. Standardformatet för långt datum är dddd, mmmm d, yyyy.The default long date format is dddd, mmmm d, yyyy.
ww Visar veckodagen som ett tal (1 för söndag till 7 för lördag).Display the day of the week as a number (1 for Sunday through 7 for Saturday).
wwww Veckan på året visas som ett tal (1–54).Display the week of the year as a number (1-54).
mm Månaden visas som ett tal utan inledande nolla (1–12).Display the month as a number without a leading zero (1-12). Om m står omedelbart efter h eller hh visas minuter i stället för månader.If m immediately follows h or hh, minute rather than the month is displayed.
mmmm Månaden visas som ett tal med inledande nolla (01–12).Display the month as a number with a leading zero (01-12). Om mm står omedelbart efter h eller hh visas minuter i stället för månader.If mm immediately follows h or hh, minute rather than the month is displayed.
mmmmmm Månaden visas som en förkortning (jan till dec).Display the month as an abbreviation (Jan-Dec). Lokaliserad.Localized.
mmmmmmmm Månaden visas som ett fullständigt namn (januari till december).Display the month as a full month name (January-December). Lokaliserad.Localized.
qq Kvartalet visas som ett tal (1–4).Display the quarter of the year as a number (1-4).
yy Dagen på året visas som ett tal (1–366).Display the day of the year as a number (1-366).
yyyy Året visas som ett tvåsiffrigt tal (00–99).Display the year as a 2-digit number (00-99).
yyyyyyyy Året visas som ett fyrsiffrigt tal (100–9999).Display the year as a 4-digit number (100-9999).
hh Timmen visas som ett tal utan inledande nolla (0–23).Display the hour as a number without a leading zero (0-23).
hhhh Timmen visas som ett tal med inledande nolla (00–23).Display the hour as a number with a leading zero (00-23).
nn Minuten visas som ett tal utan inledande nolla (0–59).Display the minute as a number without a leading zero (0-59).
nnnn Minuten visas som ett tal med inledande nolla (00–59).Display the minute as a number with a leading zero (00-59).
ss Sekunden visas som ett tal utan inledande nolla (0–59).Display the second as a number without a leading zero (0-59).
ssss Sekunden visas som ett tal med inledande nolla (00–59).Display the second as a number with a leading zero (00-59).
tttttttttt Visar en tid som en fullständig tidsangivelse (med timme, minut och sekund), formaterat med den tidsavgränsare som definieras av det tidsformat som systemet känner igen.Display a time as a complete time (including hour, minute, and second), formatted using the time separator defined by the time format recognized by your system. En inledande nolla visas om alternativet inledande nolla är markerat och om tiden är före 10:00 A.M.A leading zero is displayed if the leading zero option is selected and the time is before 10:00 A.M. eller P.M.or P.M. Standardformatet för tid är h:mm:ss.The default time format is h:mm:ss.
AM/PMAM/PM Använd 12-timmarsformat och visa AM i versaler före 12.00. Visa PM i versaler mellan 12.00 och 23.59.Use the 12-hour clock and display an uppercase AM with any hour before noon; display an uppercase PM with any hour between noon and 11:59 P.M.
am/pmam/pm Använd 12-timmarsformat och visa AM i gemener före 12.00. Visa PM i gemener mellan 12.00 och 23.59.Use the 12-hour clock and display a lowercase AM with any hour before noon; display a lowercase PM with any hour between noon and 11:59 P.M.
A/PA/P Använd 12-timmarsformat och visa A i versaler före 12.00. Visa P i versaler mellan 12.00 och 23.59.Use the 12-hour clock and display an uppercase A with any hour before noon; display an uppercase P with any hour between noon and 11:59 P.M.
a/pa/p Använd 12-timmarsformat och visa a i gemener före 12.00. Visa a i gemener mellan 12.00 och 23.59.Use the 12-hour clock and display a lowercase A with any hour before noon; display a lowercase P with any hour between noon and 11:59 P.M.
AMPMAMPM Använd 12-timmarsformat och visa AM-strängliteralen som definieras av ditt system med valfri timme före 12.00. Visa PM-strängliteralen som definieras av systemet med valfri timme mellan 12.00 och 23:59.Use the 12-hour clock and display the AM string literal as defined by your system with any hour before noon; display the PM string literal as defined by your system with any hour between noon and 11:59 P.M. AMPM kan vara antingen versaler eller gemener, men skiftläget för den sträng som visas matchar strängen som definieras i systeminställningarna.AMPM can be either uppercase or lowercase, but the case of the string displayed matches the string as defined by your system settings. Standardformatet är AM/PM.The default format is AM/PM. Om systemet är inställt på 24-timmarsformat är strängen normalt inställd som tomma strängen.If your system is set to 24-hour clock, the string is typical set to an empty string.

KommentarerRemarks

Formatet för datum/tid använder den aktuella användarens språkinställning till att formatera strängen.Date/time formatting uses the current user locale to format the string. Ta till exempel datumet 25 juni 2020.For example, consider the date June 25, 2020. När det formateras med formatsträngen "m/d/yyyy" blir det:When it's formatted using format string "m/d/yyyy" it will be:

  • Användarens språkinställning är USA (en-US): "6/25/2020"User locale is United States of America (en-US): "6/25/2020"
  • Användarens språkinställning är Tyskland (de-DE): "6.25.2020"User locale is Germany (de-DE): "6.25.2020"

ExempelExamples

I följande exempel används datum/tid torsdag, 25 juni 2020, kl. 13:23:45.The following examples use the date/time Thursday, June 25, 2020, at 1:23:45 PM.

FormatsträngFormat string Resultat (en-US)Result (en-US) Resultat (de-DE)Result (de-DE)
"c" 06/25/2020 13:23:4506/25/2020 13:23:45 25.06.2020 13:23:4525.06.2020 13:23:45
"d" 2525 2525
"dd" 2525 2525
"ddd" TorThu Gör följandeDo
"dddd" TorsdagThursday DonnerstagDonnerstag
"ddddd" 06/25/202006/25/2020 25.06.202025.06.2020
"dddddd" Torsdag, 25 juni 2020Thursday, June 25, 2020 Donnerstag, 25.Donnerstag, 25. Juni 2020Juni 2020
"w" 55 55
"ww" 2626 2626
"m" 66 66
"mm" 0606 0606
"mmm" JunJun JunJun
"mmmm" JuniJune JuniJuni
"q" 22 22
"y" 177177 177177
"yy" 2020 2020
"yyyy" 20202020 20202020
"""Year"" yyyy" År 2020Year 2020 År 2020Year 2020
"yyyy \Qq" 2020 Q22020 Q2 2020 Q22020 Q2
"dd/mm/yyyy" 25/06/202025/06/2020 25.06.202025.06.2020
"mm/dd/yyyy" 06/25/202006/25/2020 06.25.202006.25.2020
"h:nn:ss" 13:23:4513:23:45 13:23:4513:23:45
"h:nn:ss AMPM" 1:23:45 PM1:23:45 PM 1:23:45 11:23:45 1
"hh:nn:ss" 13:23:4513:23:45 13:23:4513:23:45
"hh:nn:ss AMPM" 01:23:45 PM01:23:45 PM 01:23:45 101:23:45 1
"ttttt" 13:23:4513:23:45 13:23:4513:23:45
"ttttt AMPM" 13:23:45 PM13:23:45 PM 13:23:4513:23:45
"mm/dd/yyyy hh:nn:ss AMPM" 06/25/2020 01:23:45 PM06/25/2020 01:23:45 PM 6.25.2020 01:23:456.25.2020 01:23:45

1 Tyskland använder 24-timmarsformat och det finns ingen motsvarighet till AM/PM.1 Germany uses a 24-hour system, and there's no equivalent of AM/PM.

Se ävenSee also

Funktionen FORMAT (DAX)FORMAT function (DAX)
Fördefinierade datum- och tidsformat för funktionen FORMATPre-defined date and time formats for the FORMAT function
TextfunktionerText functions