Anpassade numeriska format för FORMAT-funktionenCustom numeric formats for the FORMAT function

I den här artikeln beskrivs anpassade och användardefinierade format för numeriska värden i ett FORMAT-uttryck.This article describes custom, user-defined formats for numeric values in a FORMAT expression.

Olika format för olika numeriska värdenDifferent formats for different numeric values

Ett användardefinierat formatuttryck för tal kan ha mellan en och fyra delar som är avgränsade med semikolon.A user-defined format expression for numbers can have from one to four sections separated by semicolons. Om formatargumentet innehåller ett av de namngivna numeriska formaten tillåts bara ett avsnitt.If the format argument contains one of the named numeric formats, only one section is allowed.

Om du använderIf you use Då är resultatet följandeThe result is
Endast ett avsnittOne section only Formatuttrycket gäller för alla värden.The format expression applies to all values.
Två avsnittTwo sections Det första avsnittet gäller positiva värden och nollor. Det andra gäller för negativa värden.The first section applies to positive values and zeros, the second to negative values.
Tre avsnittThree sections Det första avsnittet gäller positiva värden, det andra gäller negativa värden och det tredje gäller nollor.The first section applies to positive values, the second to negative values, and the third to zeros.
Fyra avsnittFour sections Det första avsnittet gäller positiva värden, det andra gäller negativa värden, det tredje gäller nollor och det fjärde null-värden.The first section applies to positive values, the second to negative values, the third to zeros, and the fourth to Null values.
"$#,##0;($#,##0)"

Om du inkluderar semikolon utan något mellan dem definieras avsnittet som saknas med formatet för det positiva värdet.If you include semicolons with nothing between them, the missing section is defined using the format of the positive value. Till exempel visar följande format positiva och negativa värden genom att använda formatet i det första avsnittet och visar ”Noll” om värdet är noll.For example, the following format displays positive and negative values using the format in the first section and displays "Zero" if the value is zero.

"$#,##0

Användardefinierade numeriska formatUser-defined numeric formats

Följande tabell visar tecken som du kan använda för att skapa användardefinierade sifferformat.The following table identifies characters you can use to create user-defined number formats.

TeckenCharacter BeskrivningDescription
IngenNone Visa siffran utan formatering.Display the number with no formatting.
(0)(0) Platshållare för siffror.Digit placeholder. Visa en siffra eller noll.Display a digit or a zero. Om uttrycket har en siffra på den position där 0 visas i formatsträngen, visar du siffran. Annars visar du noll på den platsen. Om talet har färre siffror än det finns nollor (på någon av decimalernas sida) i formatuttrycket visas inledande eller avslutande nollor.If the expression has a digit in the position where the 0 appears in the format string, display it; otherwise, display a zero in that position.If the number has fewer digits than there are zeros (on either side of the decimal) in the format expression, display leading or trailing zeros. Om talet har fler siffror till höger om decimaltecknet än det finns nollor till höger om decimaltecknet i formatuttrycket ska du avrunda talet till lika många decimaler som det finns nollor.If the number has more digits to the right of the decimal separator than there are zeros to the right of the decimal separator in the format expression, round the number to as many decimal places as there are zeros. Om talet har fler siffror till vänster om decimaltecknet än det finns nollor till vänster om decimaltecknet i formatuttrycket ska de extra siffrorna visas utan ändring.If the number has more digits to the left of the decimal separator than there are zeros to the left of the decimal separator in the format expression, display the extra digits without modification.
( # )(#) Platshållare för siffror.Digit placeholder. Visa en siffra eller inget.Display a digit or nothing. Om uttrycket har en siffra på den position där # visas i formatsträngen, visar du siffran. Annars visar du inget på den platsen.If the expression has a digit in the position where the # appears in the format string, display it; otherwise, display nothing in that position. Den här symbolen fungerar som platshållaren för siffran 0, förutom att inledande och avslutande nollor inte visas om talet har samma eller färre siffror än det finns #-tecken på endera sidan om decimaltecknet i formatuttrycket.This symbol works like the 0 digit placeholder, except that leading and trailing zeros aren't displayed if the number has the same or fewer digits than there are # characters on either side of the decimal separator in the format expression.
( . )(.) Platshållare för decimaler.Decimal placeholder. I vissa språk används kommatecken som decimaltecken.In some locales, a comma is used as the decimal separator. Platshållaren för decimaler avgör hur många siffror som visas till vänster och höger och decimaltecknet.The decimal placeholder determines how many digits are displayed to the left and right of the decimal separator. Om formatuttrycket endast innehåller siffervärden till vänster om den här symbolen börjar tal som är mindre än 1 med ett decimaltecken.If the format expression contains only number signs to the left of this symbol, numbers smaller than 1 begin with a decimal separator. Om du vill visa en inledande nolla med bråktal använder du 0 som platshållare för första siffran till vänster om decimaltecknet.To display a leading zero displayed with fractional numbers, use 0 as the first digit placeholder to the left of the decimal separator. Tecknet som i praktiken används som decimalplatshållare i formaterade utdata beror på det talformat som systemet känner igen.The actual character used as a decimal placeholder in the formatted output depends on the Number Format recognized by your system.
( %)(%) Platshållare för procent.Percentage placeholder. Uttrycket multipliceras med 100.The expression is multiplied by 100. Procenttecken ( % ) infogas på den position där det förekommer i formatsträngen.The percent character (%) is inserted in the position where it appears in the format string.
( , )(,) Tusentalsavgränsare.Thousand separator. I vissa språk används en punkt som tusentalsavgränsare.In some locales, a period is used as a thousand separator. Tusentalsavgränsaren skiljer tusental från hundratal i ett tal som har fyra eller fler platser till vänster om decimaltecknet.The thousand separator separates thousands from hundreds within a number that has four or more places to the left of the decimal separator. Standardavgränsningen av tusentalsavgränsaren anges om formatet innehåller en tusentalsavgränsare som omges av sifferplatshållarna (0 eller # ).Standard use of the thousand separator is specified if the format contains a thousand separator surrounded by digit placeholders (0 or #). Två angränsande tusentalsavgränsare eller en tusentalsavgränsare direkt till vänster om decimaltecknet (oavsett om en decimal har angetts) betyder ”skala talet genom att dividera det med 1000 och avrunda vid behov”.Two adjacent thousand separators or a thousand separator immediately to the left of the decimal separator (whether or not a decimal is specified) means "scale the number by dividing it by 1000, rounding as needed." Du kan till exempel använda formatsträngen ”##0,,” för att representera 100 miljoner som 100.For example, you can use the format string "##0,," to represent 100 million as 100. Tal som är mindre än 1 000 000 visas som 0.Numbers smaller than 1 million are displayed as 0. Två angränsande tusentalsavgränsare i någon annan position än direkt till vänster om decimaltecknet behandlas helt enkelt som att man anger att en tusentalsavgränsare ska användas.Two adjacent thousand separators in any position other than immediately to the left of the decimal separator are treated simply as specifying the use of a thousand separator. Tecknet som i praktiken används som tusentalsavgränsare i formaterade utdata beror på det talformat som systemet känner igen.The actual character used as the thousand separator in the formatted output depends on the Number Format recognized by your system.
( : )(:) Klockslagsavgränsare.Time separator. I vissa språk kan andra tecken användas för att representera klockslagsavgränsaren.In some locales, other characters may be used to represent the time separator. Klockslagsavgränsaren separerar timmar, minuter och sekunder när tidsvärden formateras.The time separator separates hours, minutes, and seconds when time values are formatted. Det faktiska tecknet som används som tidsavgränsare i formaterade utdata bestäms av systeminställningarna.The actual character used as the time separator in formatted output is determined by your system settings.
( / )(/) Datumavgränsare.Date separator. I vissa språk kan andra tecken användas för att representera datumavgränsaren.In some locales, other characters may be used to represent the date separator. Datumavgränsaren separerar dag, månad och år när datumvärden formateras.The date separator separates the day, month, and year when date values are formatted. Det faktiska tecknet som används som datumavgränsare i formaterade utdata bestäms av systeminställningarna.The actual character used as the date separator in formatted output is determined by your system settings.
(E- E+ e- e+ )(E- E+ e- e+) Vetenskapligt format.Scientific format. Om formatuttrycket innehåller minst en platshållare för siffror (0 eller # ) till höger om E-, E+, e- eller e+ visas talet i exponentiellt format och E eller e infogas mellan talet och dess exponent.If the format expression contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of E-, E+, e-, or e+, the number is displayed in scientific format and E or e is inserted between the number and its exponent. Antalet platshållare för siffror till höger avgör antalet siffror i exponenten.The number of digit placeholders to the right determines the number of digits in the exponent. Använd E- eller e- för att placera ett minustecken intill negativa exponenter.Use E- or e- to place a minus sign next to negative exponents. Använd E+ eller e+ för att placera ett minustecken intill negativa exponenter och ett plustecken intill positiva exponenter.Use E+ or e+ to place a minus sign next to negative exponents and a plus sign next to positive exponents.
- + $ ( )- + $ ( ) Visa ett litteralt tecken.Display a literal character. Om du vill visa ett annat tecken än de som anges i listan skriver du ett omvänt snedstreck (\) eller omger det med dubbla citattecken (” ”).To display a character other than one of those listed, precede it with a backslash (\) or enclose it in double quotation marks (" ").
( \ )(\) Visa nästa tecken i formatsträngen.Display the next character in the format string. Om du vill visa ett tecken som har en speciell innebörd som ett litteralt tecken skriver du ett omvänt snedstreck (\).To display a character that has special meaning as a literal character, precede it with a backslash (\). Det omvända snedstrecket visas inte.The backslash itself isn't displayed. Att använda ett omvänt snedstreck är detsamma som att omsluta nästa tecken inom dubbla citattecken.Using a backslash is the same as enclosing the next character in double quotation marks. Om du vill visa ett omvänt snedstreck använder du två omvända snedstreck (\\).To display a backslash, use two backslashes (\\). Exempel på tecken som inte kan visas som litterala tecken är tecken för datum- och tidformat (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, / och :), numeriska formateringstecken (#, 0, %, E, e, komma och punkt) och strängformateringstecken (@, &, <, > och !).Examples of characters that can't be displayed as literal characters are the date-formatting and time-formatting characters (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, and :), the numeric-formatting characters (#, 0, %, E, e, comma, and period), and the string-formatting characters (@, &, <, >, and !).
(”ABC”)("ABC") Visa strängen innanför dubbla citattecken (” ”).Display the string inside the double quotation marks (" ").

AnmärkningarRemarks

Om du inkluderar semikolon utan något mellan dem skrivs avsnittet som saknas ut med formatet för det positiva värdet.If you include semicolons with nothing between them, the missing section is printed using the format of the positive value.

Se ävenSee also

Funktionen FORMAT FORMAT function
Fördefinierade numeriska format för funktionen FORMATPre-Defined Numeric Formats for the FORMAT function
Anpassade datum- och tidsformat för funktionen FORMATCustom date and time formats for the FORMAT function