Datum- och tidsfunktionerDate and time functions

Med dessa funktioner kan du skapa beräkningar baserat på datum och tid.These functions help you create calculations based on dates and time. Många av funktionerna i DAX liknar Excels datum- och tidsfunktioner.Many of the functions in DAX are similar to the Excel date and time functions. DAX-funktioner använder dock en datetime-datatyp och kan ta värden från en kolumn som ett argument.However, DAX functions use a datetime data type, and can take values from a column as an argument.

I den här kategorinIn this category

FunktionFunction BeskrivningDescription
CALENDARCALENDAR Returnerar en tabell med en enda kolumn med namnet ”Date” som innehåller en sammanhängande uppsättning datum.Returns a table with a single column named "Date" that contains a contiguous set of dates.
CALENDARAUTOCALENDARAUTO Returnerar en tabell med en enda kolumn med namnet ”Date” som innehåller en sammanhängande uppsättning datum.Returns a table with a single column named "Date" that contains a contiguous set of dates.
DATEDATE Returnerar det angivna datumet i datetime-format.Returns the specified date in datetime format.
DATEDIFFDATEDIFF Returnerar antalet intervallsgränser som korsas mellan två datum.Returns the count of interval boundaries crossed between two dates.
DATEVALUEDATEVALUE Konverterar ett datum i textform till ett datum i datetime-format.Converts a date in the form of text to a date in datetime format.
DAYDAY Returnerar dagen i månaden, ett tal från 1 till 31.Returns the day of the month, a number from 1 to 31.
EDATEEDATE Returnerar det datum som infaller det angivna antalet månader före eller efter startdatumet.Returns the date that is the indicated number of months before or after the start date.
EOMONTHEOMONTH Returnerar datumet i datetime-format för den sista dagen i månaden före eller efter ett angivet antal månader.Returns the date in datetime format of the last day of the month, before or after a specified number of months.
HOURHOUR Returnerar timmen som ett tal mellan 0 (24:00) och 23 (23:00).Returns the hour as a number from 0 (12:00 A.M.) to 23 (11:00 P.M.).
MINUTEMINUTE Returnerar minuten som en siffra mellan 0 och 59 givet ett datum- och tidsvärde.Returns the minute as a number from 0 to 59, given a date and time value.
MONTHMONTH Returnerar månaden som ett tal från 1 (januari) till 12 (december).Returns the month as a number from 1 (January) to 12 (December).
NOWNOW Returnerar dagens datum och den aktuella tiden i datetime-format.Returns the current date and time in datetime format.
QUARTERQUARTER Returnerar kvartalet som ett tal från 1 till 4.Returns the quarter as a number from 1 to 4.
SECONDSECOND Returnerar sekunderna för ett tidsvärde som ett tal från 0 till 59.Returns the seconds of a time value, as a number from 0 to 59.
TIMETIME Konverterar timmar, minuter och sekunder som angivits som siffror till datetime-format.Converts hours, minutes, and seconds given as numbers to a time in datetime format.
TIMEVALUETIMEVALUE Konverterar en tid i textform till en tid i datetime-format.Converts a time in text format to a time in datetime format.
TODAYTODAY Returnerar aktuellt datum.Returns the current date.
UTCNOWUTCNOW Returnerar aktuellt datum och aktuell tid i UTCReturns the current UTC date and time
UTCTODAYUTCTODAY Returnerar aktuellt datum i UTC.Returns the current UTC date.
WEEKDAYWEEKDAY Returnerar en siffra mellan 1 och 7 som representerar ett datums veckodag.Returns a number from 1 to 7 identifying the day of the week of a date.
WEEKNUMWEEKNUM Returnerar veckonumret för angivet datum och år enligt värdet return_type.Returns the week number for the given date and year according to the return_type value.
YEARYEAR Returnerar året för ett datum som ett fyrsiffrigt heltal i intervallet 1900–9999.Returns the year of a date as a four digit integer in the range 1900-9999.
YEARFRACYEARFRAC Beräknar den del av året som representeras av antalet hela dagar mellan två datum.Calculates the fraction of the year represented by the number of whole days between two dates.