Referens för DAX-funktionerDAX function reference

Den här funktionsreferensen innehåller detaljerad information, däribland syntax, parametrar, returvärden och exempel för var och en av de över 200-funktioner som används i DAX-formler (Data Analysis Expression).This function reference provides detailed information including syntax, parameters, Return values, and examples for each of the over 200 functions used in Data Analysis Expression (DAX) formulas.

Viktigt

Inte alla DAX-funktioner stöds eller ingår i tidigare versioner av Power BI Desktop, Analysis Services och Power Pivot i Excel.Not all DAX functions are supported or included in earlier versions of Power BI Desktop, Analysis Services, and Power Pivot in Excel.

ExempelExamples

Många referensartiklar innehåller exempel som visar formler och resultat som skapats i en Excel-arbetsbok med en Power Pivot i Excel-datamodellen.Many reference articles contain examples showing formulas and results created in an Excel workbook with a Power Pivot in Excel data model. Datamodellen innehåller data som importerats från exempeldatabasen AdventureWorksDW.The data model contains data imported from the AdventureWorksDW sample databases. Exempelarbetsboken är inte längre tillgänglig.The sample workbook is no longer available.

Den här referensen är inte avsedd att fungera som en självstudiekurs eller ge detaljerad vägledning om hur du skapar formler för datamodeller som innehåller data från en specifik datakälla.This reference is not intended to serve as a tutorial or provide in-depth guidance on how to create formulas for data models containing data from a specific data source.

Innehåll i det här avsnittetIn this section

Nya DAX-funktioner – dessa funktioner är nya eller är befintliga funktioner som har uppdaterats avsevärt.New DAX functions - These functions are new or are existing functions that have been significantly updated.

Datum- och tidsfunktioner – de här funktionerna i DAX liknar datum- och tidsfunktionerna i Microsoft Excel.Date and time functions - These functions in DAX are similar to date and time functions in Microsoft Excel. DAX-funktioner baseras dock på de datetime-datatyper som används av Microsoft SQL Server.However, DAX functions are based on the datetime data types used by Microsoft SQL Server.

Filterfunktioner – de här funktionerna hjälper dig att returnera specifika datatyper, slå upp värden i relaterade tabeller och filtrera efter relaterade värden.Filter functions - These functions help you return specific data types, look up values in related tables, and filter by related values. Uppslagsfunktionerna använder sig av tabeller och relationer sinsemellan.Lookup functions work by using tables and relationships between them. Med filtreringsfunktionerna kan du manipulera datakontexten och skapa dynamiska beräkningar.Filtering functions let you manipulate data context to create dynamic calculations.

Finansfunktioner – de här funktionerna används i formler som utför finansiella beräkningar, till exempel nuvärde och räntabilitet.Financial functions - These functions are used in formulas that perform financial calculations, such as net present value and rate of return.

Informationsfunktioner – de här funktionerna tittar på en tabell eller en kolumn som anges som ett argument till en annan funktion och anger om värdet matchar förväntad typ.Information functions - These functions look at a table or column provided as an argument to another function and tells you whether the value matches the expected type. Till exempel kommer funktionen ISERROR att returnera TRUE om det värde som du refererar till innehåller ett fel.For example, the ISERROR function returns TRUE if the value you reference contains an error.

Logiska funktioner – de här funktionerna returnerar information om värden i ett uttryck.Logical functions - These functions return information about values in an expression. Funktionen TRUE kan till exempel avgöra om ett uttryck som du utvärderar returnerar ett TRUE-värde.For example, the TRUE function lets you know whether an expression that you are evaluating returns a TRUE value.

Matematik- och trigonometrifunktioner – matematikfunktionerna i DAX liknar matematik- och trigonometrifunktionerna i Excel.Math and Trig functions - Mathematical functions in DAX are similar to Excel's mathematical and trigonometric functions. Det finns dock en del skillnader gällande de numeriska datatyper som används i DAX-funktioner.However, there are some differences in the numeric data types used by DAX functions.

Andra funktioner – de här funktionerna utför unika åtgärder som inte kan definieras av någon av de kategorier som de flesta andra funktioner hör till.Other functions - These functions perform unique actions that cannot be defined by any of the categories most other functions belong to.

Överordnade och underordnade funktioner – de här DAX-funktionerna (Data Analysis Expressions) hjälper användare att hantera data som presenteras i hierarkin överordnad/underordnad i den aktuella datamodellen.Parent and Child functions - These Data Analysis Expressions (DAX) functions help users manage data that is presented as a parent/child hierarchy in their data models.

Relationsfunktioner – de här funktionerna används till att hantera och använda relationer mellan tabeller.Relationship functions - These functions are for managing and utilizing relationships between tables. Du kan till exempel ange en viss relation som ska användas i en beräkning.For example, you can specify a particular relationship to be used in a calculation.

Statistikfunktioner – de här funktionerna utför aggregeringar.Statistical functions - These functions perform aggregations. Utöver att skapa summor och medelvärden, eller hitta lägsta och högsta värden, kan du i DAX även filtrera en kolumn innan du aggregerar eller skapar aggregeringar baserat på relaterade tabeller.In addition to creating sums and averages, or finding minimum and maximum values, in DAX you can also filter a column before aggregating or create aggregations based on related tables.

Funktioner för tabellhantering – de här funktionerna returnerar en tabell eller ändrar befintliga tabeller.Table manipulation functions - These functions return a table or manipulate existing tables.

Textfunktioner – med de här funktionerna kan du returnera en del av en sträng, söka efter text i en sträng eller sammanfoga strängvärden.Text functions - With these functions, you can return part of a string, search for text within a string, or concatenate string values. Ytterligare funktioner är till för kontroll av formaten för datum, tid och tal.Additional functions are for controlling the formats for dates, times, and numbers.

Tidsinformationsfunktioner – de här funktionerna hjälper dig att skapa beräkningar som använder inbyggd information om kalendrar och datum.Time intelligence functions - These functions help you create calculations that use built-in knowledge about calendars and dates. Med hjälp av tids- och datumintervall i kombination med aggregeringar eller beräkningar kan du skapa meningsfulla jämförelser mellan olika tidsperioder för försäljning, inventering och så vidare.By using time and date ranges in combination with aggregations or calculations, you can build meaningful comparisons across comparable time periods for sales, inventory, and so on.

Se ävenSee also

DAX-syntaxreferensDAX Syntax Reference
DAX-operatorreferensDAX Operator Reference
Namngivningskonventioner för DAX-parametrarDAX Parameter-Naming Conventions