DAYDAY

Returnerar dagen i månaden, ett tal från 1 till 31.Returns the day of the month, a number from 1 to 31.

SyntaxSyntax

DAY(<date>)  

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
datumdate Ett datum i datetime-format eller en textrepresentation för ett datum.A date in datetime format, or a text representation of a date.

ReturvärdeReturn value

Ett heltalsvärde som anger dagen i månaden.An integer number indicating the day of the month.

KommentarerRemarks

  • Funktionen DAY tar som ett argument datumet för dagen som du försöker hitta.The DAY function takes as an argument the date of the day you are trying to find. Du kan ange datum för funktionen genom att använda en annan datumfunktion, genom att använda ett uttryck som returnerar ett datum eller genom att skriva ett datum i ett datetime-format.Dates can be provided to the function by using another date function, by using an expression that returns a date, or by typing a date in a datetime format. Du kan också ange ett datum i ett av de accepterade strängformaten för datum.You can also type a date in one of the accepted string formats for dates.

  • Värden som returneras av funktionerna YEAR, MONTH och DAY är gregorianska värden oavsett visningsformatet för det angivna datumvärdet.Values returned by the YEAR, MONTH and DAY functions will be Gregorian values regardless of the display format for the supplied date value. Om till exempel visningsformatet för det angivna datumet är Hijri kopplas de värden som returneras för funktionerna YEAR, MONTH och DAY till motsvarande gregorianska datum.For example, if the display format of the supplied date is Hijri, the returned values for the YEAR, MONTH and DAY functions will be values associated with the equivalent Gregorian date.

  • När datumargumentet är en textrepresentation av datumet, använder dagfunktionen nationella inställningar och datumtid i klientdatorn för att förstå textvärdet för att utföra konverteringen.When the date argument is a text representation of the date, the day function uses the locale and date/time settings of the client computer to understand the text value in order to perform the conversion. Om de aktuella date/time-inställningarna representerar ett datum i formatet månad/dag/år, tolkas strängen ”1/8/2009” som ett datetime-värde som är ekvivalent till 8 januari 2009, och funktionen returnerar 8.If the current date/time settings represent dates in the format of Month/Day/Year, then the string, "1/8/2009", is interpreted as a datetime value equivalent to January 8th of 2009, and the function returns 8. Men om aktuella datum/tid-inställningar representerar ett datum i formatet dag/månad/år, tolkas samma sträng som ett datetime-värde som är ekvivalent till 1 augusti 2009, och funktionen returnerar 1.However, if the current date/time settings represent dates in the format of Day/Month/Year, the same string would be interpreted as a datetime value equivalent to August 1st of 2009, and the function returns 1.

Exempel: Hämta dagen från en datumkolumnExample: Getting the day from a date column

Följande formel returnerar dagen från datumet i kolumnen, [Birthdate].The following formula returns the day from the date in the column, [Birthdate].

= DAY([Birthdate])  

Exempel – Hämta dagen från ett strängdatumExample - Getting the day from a string date

Följande formler returnerar dag, 4 med datum som har angetts som strängar i ett godkänt textformat.The following formulas return the day, 4, using dates that have been supplied as strings in an accepted text format.

= DAY("3-4-1007")  
= DAY("March 4 2007")  

Exempel – Använda ett dagvärde som ett villkorExample - Using a day value as a condition

Följande uttryck returnerar dagen då varje försäljningsorder gjordes och flaggar raden som ett kampanjförsäljningsobjekt om ordern var den tionde i månaden.The following expression returns the day that each sales order was placed, and flags the row as a promotional sale item if the order was placed on the 10th of the month.

= IF( DAY([SalesDate])=10,"promotion","")  

Se ävenSee also

Datum- och tidsfunktionerDate and time functions
Funktionen TODAYTODAY function
Funktionen DATEDATE function