DETAILROWSDETAILROWS

Utvärderar ett DETAILROWS-uttryck som är definierat för ett mått och returnerar data.Evaluates a Detail Rows Expression defined for a measure and returns the data.

SyntaxSyntax

DETAILROWS([Measure])  

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
MåttMeasure Namnet på ett mått.Name of a measure.

ReturvärdeReturn value

En tabell med data som returneras av DETAILROWS-uttrycket.A table with the data returned by the Detail Rows Expression. Om inget DETAILROWS-uttryck anges returneras data för tabellen som innehåller måttet.If no Detail Rows Expression is defined, the data for the table containing the measure is returned.