EDATEEDATE

Returnerar det datum som infaller det angivna antalet månader före eller efter startdatumet.Returns the date that is the indicated number of months before or after the start date. Använd EDATE för att beräkna förfallodatum eller förfallodatum som infaller samma dag i månaden som utgivningsdagen.Use EDATE to calculate maturity dates or due dates that fall on the same day of the month as the date of issue.

SyntaxSyntax

EDATE(<start_date>, <months>)  

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
start_datestart_date Ett datum i datetime- eller text-format som representerar startdatumet.A date in datetime or text format that represents the start date.
monthsmonths Ett heltal som representerar antalet månader före eller efter start_date.An integer that represents the number of months before or after start_date.

ReturvärdeReturn value

Ett datum (datetime).A date (datetime).

KommentarerRemarks

  • Till skillnad från Microsoft Excel, som lagrar datum som sekventiella serienummer, fungerar DAX med datum i ett datetime-format.In contrast to Microsoft Excel, which stores dates as sequential serial numbers, DAX works with dates in a datetime format. Datum som lagras i andra format konverteras implicit.Dates stored in other formats are converted implicitly.

  • Om start_date inte är ett giltigt datum returnerar EDATE ett fel.If start_date is not a valid date, EDATE returns an error. Kontrollera att kolumnreferensen eller datumet som du anger som första argument är ett datum.Make sure that the column reference or date that you supply as the first argument is a date.

  • months trunkeras om det inte är ett heltal.If months is not an integer, it is truncated.

  • När datumargumentet är en textrepresentation av datumet, använder funktionen EDATE nationella inställningar och datumtid i klientdatorn för att förstå textvärdet för att utföra konverteringen.When the date argument is a text representation of the date, the EDATE function uses the locale and date time settings of the client computer to understand the text value in order to perform the conversion. Om de aktuella datetime-inställningarna representerar ett datum i formatet månad/dag/år, tolkas följande sträng ”1/8/2009” som ett datetime-värde är ekvivalent till 8 januari 2009.If the current date time settings represent a date in the format of Month/Day/Year, then the following string "1/8/2009" is interpreted as a datetime value equivalent to January 8th of 2009. Men om de aktuella datetime-inställningarna representerar ett datum i formatet dag/månad/år, tolkas samma sträng som ett datetime-värde som är ekvivalent med 1 augusti 2009.However, if the current date time settings represent a date in the format of Day/Month/Year, the same string would be interpreted as a datetime value equivalent to August 1st of 2009.

  • Om det begärda datumet infaller efter den sista dagen i motsvarande månad returneras den sista dagen i månaden.If the requested date is past the last day of the corresponding month, then the last day of the month is returned. Exempel: Funktionerna EDATE (”2009-01-29”, 1), EDATE (”2009-01-30”, 1) och EDATE (”2009-01-31”, 1) returnerar 28 februari 2009, vilket motsvarar en månad efter startdatumet.For example, the following functions: EDATE("2009-01-29", 1), EDATE("2009-01-30", 1), EDATE("2009-01-31", 1) return February 28th of 2009; that corresponds to one month after the start date.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande exempel returneras datumet tre månader efter orderdatumet, som lagras i kolumnen [TransactionDate].The following example returns the date three months after the order date, which is stored in the column [TransactionDate].

= EDATE([TransactionDate],3)  

Se ävenSee also

Funktionen EOMONTHEOMONTH function
Datum- och tidsfunktionerDate and time functions