ENDOFQUARTERENDOFQUARTER

Returnerar det sista datumet i kvartalet i den aktuella kontexten för den angivna datumkolumnen.Returns the last date of the quarter in the current context for the specified column of dates.

SyntaxSyntax

ENDOFQUARTER(<dates>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
datumdates En kolumn som innehåller datum.A column that contains dates.

ReturvärdeReturn value

En tabell som innehåller en enda kolumn och en enda rad med ett datumvärde.A table containing a single column and single row with a date value.

AnmärkningarRemarks

 • Argumentet dates kan vara något av följande:The dates argument can be any of the following:

  • En referens till en datum/tid-kolumn,A reference to a date/time column,
  • Ett tabelluttryck som returnerar en enda kolumn med datum/tid-värden,A table expression that returns a single column of date/time values,
  • Ett booleskt uttryck som returnerar en tabell med enda kolumn med datum/tid-värden.A Boolean expression that defines a single-column table of date/time values.
 • Begränsningar för booleska uttryck beskrivs i avsnittet Funktionen CALCULATE.Constraints on Boolean expressions are described in the topic, CALCULATE function.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande exempelformel skapar ett mått som returnerar slutet på kvartalet för den aktuella kontexten.The following sample formula creates a measure that returns the end of the quarter, for the current context.

= ENDOFQUARTER(DateTime[DateKey]) 

Se ävenSee also

Datum- och tidsfunktionerDate and time functions
TidsinformationsfunktionerTime intelligence functions
Funktionen ENDOFYEARENDOFYEAR function
Funktionen ENDOFMONTHENDOFMONTH function