FACTFACT

Returnerar fakulteten för ett tal, som motsvarar serien 1 * 2*3*...*, som slutar med det aktuella talet.Returns the factorial of a number, equal to the series 1*2*3*...* , ending in the given number.

SyntaxSyntax

FACT(<number>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Det icke-negativa tal som du vill beräkna fakulteten för.The non-negative number for which you want to calculate the factorial.

ReturvärdeReturn value

Ett decimaltal.A decimal number.

AnmärkningarRemarks

  • Om talet inte är ett heltal trunkeras det och ett fel returneras.If the number is not an integer, it is truncated and an error is returned. Om resultatet är för stort returneras ett fel.If the result is too large, an error is returned.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande formel returnerar fakulteten för serien med heltal i kolumnen, [Values].The following formula returns the factorial for the series of integers in the column, [Values].

= FACT([Values])  

I följande tabell visas de förväntade resultaten:The following table shows the expected results:

VärdenValues ResultatResults
00 11
11 11
22 22
33 66
44 2424
55 120120
170170 7,257415615308E+3067.257415615308E+306

Se ävenSee also

Matematik- och trigonometrifunktionerMath and Trig functions
Funktionen TRUNCTRUNC function