Filtrera funktionerFilter functions

Filter- och värdefunktionerna i DAX är några av de mest komplexa och kraftfulla, och de skiljer sig i hög grad från Excel-funktionerna.The filter and value functions in DAX are some of the most complex and powerful, and differ greatly from Excel functions. Sökfunktionerna använder sig av tabeller och relationer, exempelvis en databas.The lookup functions work by using tables and relationships, like a database. Med filtreringsfunktionerna kan du manipulera datakontexten och skapa dynamiska beräkningar.The filtering functions let you manipulate data context to create dynamic calculations.

I den här kategorinIn this category

FunktionFunction BeskrivningDescription
ALLALL Returnerar alla rader i en tabell, eller alla värden i en kolumn, och ignorerar eventuella filter som har tillämpats.Returns all the rows in a table, or all the values in a column, ignoring any filters that might have been applied.
ALLCROSSFILTEREDALLCROSSFILTERED Rensar alla filter som används i en tabell.Clear all filters which are applied to a table.
ALLEXCEPTALLEXCEPT Tar bort alla kontextfilter i tabellen utom filter som har tillämpats på de angivna kolumnerna.Removes all context filters in the table except filters that have been applied to the specified columns.
ALLNOBLANKROWALLNOBLANKROW Returnerar alla rader utom den tomma raden från den överordnade tabellen i en relation, eller alla distinkta värden i en kolumn utom den tomma raden, och ignorerar eventuella kontextfilter.From the parent table of a relationship, returns all rows but the blank row, or all distinct values of a column but the blank row, and disregards any context filters that might exist.
ALLSELECTEDALLSELECTED Tar bort kontextfilter från kolumner och rader i den aktuella frågan, samtidigt som alla andra kontextfilter eller explicita filter behålls.Removes context filters from columns and rows in the current query, while retaining all other context filters or explicit filters.
CALCULATECALCULATE Utvärderar ett uttryck i en modifierad filterkontext.Evaluates an expression in a modified filter context.
CALCULATETABLECALCULATETABLE Utvärderar ett tabelluttryck i en modifierad filterkontext.Evaluates a table expression in a modified filter context.
EARLIEREARLIER Returnerar det aktuella värdet för den angivna kolumnen i ett yttre utvärderingssteg för den angivna kolumnen.Returns the current value of the specified column in an outer evaluation pass of the mentioned column.
EARLIESTEARLIEST Returnerar det aktuella värdet för den angivna kolumnen i ett yttre utvärderingssteg för den angivna kolumnen.Returns the current value of the specified column in an outer evaluation pass of the specified column.
FILTERFILTER Returnerar en tabell som representerar en delmängd av en annan tabell eller ett uttryck.Returns a table that represents a subset of another table or expression.
KEEPFILTERSKEEPFILTERS Ändrar hur filter tillämpas vid utvärdering av en CALCULATE- eller CALCULATETABLE-funktion.Modifies how filters are applied while evaluating a CALCULATE or CALCULATETABLE function.
LOOKUPVALUELOOKUPVALUE Returnerar värdet för den rad som uppfyller alla kriterier som anges i sökvillkoren.Returns the value for the row that meets all criteria specified by search conditions. Funktionen kan tillämpa ett eller flera sökvillkor.The function can apply one or more search conditions.
REMOVEFILTERSREMOVEFILTERS Rensar filter från de angivna tabellerna eller kolumnerna.Clears filters from the specified tables or columns.
SELECTEDVALUESELECTEDVALUE Returnerar värdet när kontexten för columnName har filtrerats ned till endast ett distinkt värde.Returns the value when the context for columnName has been filtered down to one distinct value only. Annars returneras alternateResult.Otherwise returns alternateResult.