FIXEDFIXED

Avrundar ett tal till det angivna antalet decimaler och returnerar resultatet som text.Rounds a number to the specified number of decimals and returns the result as text. Du kan ange att resultatet ska returneras med eller utan kommatecken.You can specify that the result be returned with or without commas.

SyntaxSyntax

FIXED(<number>, <decimals>, <no_commas>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Det tal som du vill avrunda och konvertera till text, eller en kolumn som innehåller ett tal.The number you want to round and convert to text, or a column containing a number.
decimalsdecimals (valfritt) Antalet siffror till höger om decimaltecknet. Om detta utelämnas används 2.(optional) The number of digits to the right of the decimal point; if omitted, 2.
no_commasno_commas (valfritt) Ett logiskt värde: om det är 1 visas inte kommatecken i den returnerade texten. Om det är 0 eller utelämnas visas kommatecken i den returnerade texten.(optional) A logical value: if 1, do not display commas in the returned text; if 0 or omitted, display commas in the returned text.

ReturvärdeReturn value

Ett tal som representeras som text.A number represented as text.

AnmärkningarRemarks

  • Om det värde som används för parametern decimals är negativt avrundas number till vänster om decimaltecknet.If the value used for the decimals parameter is negative, number is rounded to the left of the decimal point.

  • Om du utelämnar decimals antas det vara 2.If you omit decimals, it is assumed to be 2.

  • Om no_commas är 0 eller utelämnas innehåller den returnerade texten kommatecken som vanligt.If no_commas is 0 or is omitted, then the returned text includes commas as usual.

  • Den största skillnaden mellan att formatera en cell som innehåller ett tal med hjälp av ett kommando och att formatera ett tal direkt med funktionen FIXED är att FIXED konverterar resultatet till text.The major difference between formatting a cell containing a number by using a command and formatting a number directly with the FIXED function is that FIXED converts its result to text. Ett tal som formateras med ett kommando från formateringsmenyn är fortfarande ett tal.A number formatted with a command from the formatting menu is still a number.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande exempel hämtas det numeriska värdet för den aktuella raden i kolumnen PctCost och returneras som text med 4 decimaler och inga kommatecken.The following example gets the numeric value for the current row in column, PctCost, and returns it as text with 4 decimal places and no commas.

= FIXED([PctCost],3,1)  

Tal kan aldrig ha fler än 15 signifikanta siffror, men decimaler kan vara så stora som 127.Numbers can never have more than 15 significant digits, but decimals can be as large as 127.

Se ävenSee also

TextfunktionerText functions
Matematik- och trigonometrifunktionerMath and Trig functions