GENERATESERIESGENERATESERIES

Returnerar en tabell med en enda kolumn som innehåller värdena för en aritmetisk serie, det vill säga en sekvens med värden där vart och ett skiljer sig från föregående med en konstant kvantitet.Returns a single column table containing the values of an arithmetic series, that is, a sequence of values in which each differs from the preceding by a constant quantity. Namnet på den returnerade kolumnen är Value.The name of the column returned is Value.

SyntaxSyntax

GENERATESERIES(<startValue>, <endValue>[, <incrementValue>])

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
startValuestartValue Det initiala värde som används för att generera sekvensen.The initial value used to generate the sequence.
endValueendValue Det slutvärde som används för att generera sekvensen.The end value used to generate the sequence.
incrementValueincrementValue (Valfritt) Ökningsvärdet för sekvensen.(Optional) The increment value of the sequence. Om inget värde anges är standardvärdet 1.When not provided, the default value is 1.

ReturvärdeReturn value

En tabell med en enda kolumn som innehåller värdena för en aritmetisk serie.A single column table containing the values of an arithmetic series. Namnet på kolumnen är Value.The name of the column is Value.

AnmärkningarRemarks

  • När startValue är mindre än endValue returneras en tom tabell.When startValue is less than endValue, an empty table is returned.

  • incrementValue måste vara ett positivt värde.incrementValue must be a positive value.

  • Sekvensen slutar vid det sista värdet som är mindre än eller lika med endValue.The sequence stops at the last value that is less than or equal to endValue.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

Exempel 1Example 1

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE GENERATESERIES(1, 5)

Returnerar följande tabell med en enda kolumn:Returns the following table with a single column:

[Värde][Value]
11
22
33
44
55

Exempel 2Example 2

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE GENERATESERIES(1.2, 2.4, 0.4)

Returnerar följande tabell med en enda kolumn:Returns the following table with a single column:

[Värde][Value]
1,21.2
1.61.6
22
2,42.4

Exempel 3Example 3

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE GENERATESERIES(CURRENCY(10), CURRENCY(12.4), CURRENCY(0.5))

Returnerar följande tabell med en enda kolumn:Returns the following table with a single column:

[Värde][Value]
1010
10.510.5
1111
11.511.5
1212