IGNOREIGNORE

Ändrar beteendet för funktionen SUMMARIZECOLUMNS genom att utesluta vissa uttryck från BLANK/NULL-utvärderingen.Modifies the behavior of the SUMMARIZECOLUMNS function by omitting specific expressions from the BLANK/NULL evaluation. Rader för vilka alla uttryck som inte använder IGNORE returnerar BLANK/NULL kommer att uteslutas oberoende av huruvida de uttryck som använder IGNORE utvärderas till BLANK/NULL.Rows for which all expressions not using IGNORE return BLANK/NULL will be excluded independent of whether the expressions which do use IGNORE evaluate to BLANK/NULL or not. Den här funktionen kan bara användas i ett SUMMARIZECOLUMNS-uttryck.This function can only be used within a SUMMARIZECOLUMNS expression.

SyntaxSyntax

IGNORE(<expression>)

Med SUMMARIZECOLUMNS,With SUMMARIZECOLUMNS,

SUMMARIZECOLUMNS(<groupBy_columnName>[, < groupBy_columnName >]…, [<filterTable>]…[, <name>, IGNORE(…)]…)

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
uttryckexpression Ett DAX-uttryck som returnerar ett enskilt värde (inte en tabell).Any DAX expression that returns a single value (not a table).

ReturvärdeReturn value

Funktionen returnerar inte något värde.The function does not return a value.

KommentarerRemarks

IGNORE kan bara användas som uttrycksargument till SUMMARIZECOLUMNS.IGNORE can only be used as an expression argument to SUMMARIZECOLUMNS.

ExempelExample

Läs mer i SUMMARIZECOLUMNS.See SUMMARIZECOLUMNS.