ISERRORISERROR

Kontrollerar om ett värde är ett fel och returnerar TRUE eller FALSE.Checks whether a value is an error, and returns TRUE or FALSE.

SyntaxSyntax

ISERROR(<value>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
värdevalue Det värde som du vill testa.The value you want to test.

ReturvärdeReturn value

Det booleska värdet TRUE om värdet är ett fel, annars FALSE.A Boolean value of TRUE if the value is an error; otherwise FALSE.

KommentarerRemarks

Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande exempel beräknas förhållandet mellan total Internet-försäljning och total försäljning från återförsäljare.The following example calculates the ratio of total Internet sales to total reseller sales. ISERROR-funktionen används för att söka efter fel, t.ex. division med noll.The ISERROR function is used to check for errors, such as division by zero. Om det finns ett fel returneras ett tomt värde, annars returneras förhållandet.If there is an error a blank is returned, otherwise the ratio is returned.

= IF( ISERROR( 
    SUM('ResellerSales_USD'[SalesAmount_USD]) 
    /SUM('InternetSales_USD'[SalesAmount_USD]) 
       ) 
  , BLANK() 
  , SUM('ResellerSales_USD'[SalesAmount_USD]) 
   /SUM('InternetSales_USD'[SalesAmount_USD]) 
  ) 

Se ävenSee also

InformationsfunktionerInformation functions
Funktionen IFERRORIFERROR function
Funktionen IFIF function