ISPMTISPMT

Beräknar betald (eller mottagen) ränta för den angivna låneperioden (eller investeringen) med jämna amorteringar.Calculates the interest paid (or received) for the specified period of a loan (or investment) with even principal payments.

SyntaxSyntax

ISPMT(<rate>, <per>, <nper>, <pv>)

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
raterate Räntesatsen för investeringen.The interest rate for the investment.
perper Den period som du vill beräkna räntan för.The period for which you want to find the interest. Måste ligga mellan 0 och nper-1 (inklusive).Must be between 0 and nper-1 (inclusive).
npernper Totalt antal betalningsperioder för investeringen.The total number of payment periods for the investment.
pvpv Nuvärdet för en investering.The present value of the investment. För ett lån är pv lika med lånebeloppet.For a loan, pv is the loan amount.

ReturvärdeReturn Value

Betald (eller mottagen) ränta för den angivna perioden.The interest paid (or received) for the specified period.

KommentarerRemarks

 • Se till att du använder samma enheter för rate och nper.Make sure that you are consistent about the units you use for specifying rate and nper. Om du gör månadsbetalningar på ett fyraårigt lån med en årsränta på 12 procent ska du ange 0.12/12 för rate och 4*12 för nper.If you make monthly payments on a four-year loan at an annual interest rate of 12 percent, use 0.12/12 for rate and 4*12 for nper. Om du gör årsvisa betalningar på samma lån använder du 0.12 för rate och 4 för nper.If you make annual payments on the same loan, use 0.12 for rate and 4 for nper.

 • För alla argument representeras kontanter du betalar ut, till exempel insättningar i sparande eller andra uttag, av negativa tal. Kontanter du tar emot, till exempel utdelningscheckar och andra insättningar, representeras av positiva tal.For all the arguments, the cash you pay out, such as deposits to savings or other withdrawals, is represented by negative numbers; the cash you receive, such as dividend checks and other deposits, is represented by positive numbers.

 • ISPMT räknar varje period från noll, inte från ett.ISPMT counts each period beginning with zero, not one.

 • De flesta lån har ett återbetalningsschema med jämna periodiska betalningar.Most loans use a repayment schedule with even periodic payments. Funktionen IPMT returnerar räntebetalningen under en viss period för den här typen av lån.The IPMT function returns the interest payment for a given period for this type of loan.

 • Vissa lån har ett återbetalningsschema med jämna amorteringar.Some loans use a repayment schedule with even principal payments. Funktionen ISPMT returnerar räntebetalningen under en viss period för den här typen av lån.The ISPMT function returns the interest payment for a given period for this type of loan.

 • Fel returneras i följande fall:An error is returned if:

  • nper = 0.nper = 0.
 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

DataData BeskrivningDescription
\$4,000\$4,000 NuvärdePresent value
44 Antalet perioderNumber of periods
10 %10% PrisRate

För att illustrera när du ska använda ISPMT så visar tabellen nedan ett schema med jämna amorteringar och de villkor som anges ovan.To illustrate when to use ISPMT, the amortization table below uses an even-principal repayment schedule with the terms specified above. Räntan för varje period är priset gånger det obetalda saldot från den föregående perioden.The interest charge each period is equal to the rate times the unpaid balance for the previous period. Betalningen varje period är lika med den jämna amorteringen plus periodens ränta.And the payment each period is equal to the even principal plus the interest for the period.

PeriodPeriod AmorteringPrincipal Payment RäntebetalningInterest Payment Total betalningTotal Payment SaldoBalance
4,000.004,000.00
11 1,000.001,000.00 400.00400.00 1,400.001,400.00 3,000.003,000.00
22 1,000.001,000.00 300.00300.00 1,300.001,300.00 2,000.002,000.00
33 1,000.001,000.00 200.00200.00 1,200.001,200.00 1,000.001,000.00
44 1,000.001,000.00 100,00100.00 1,100.001,100.00 0,000.00

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

DEFINE
VAR NumPaymentPeriods = 4
VAR PaymentPeriods = GENERATESERIES(0, NumPaymentPeriods-1)
EVALUATE
ADDCOLUMNS (
 PaymentPeriods,
 "Interest Payment",
 ISPMT(0.1, [Value], NumPaymentPeriods, 4000)
)

Returnerar den ränta som betalas respektive period enligt metoden med jämna amorteringar och de villkor som anges ovan.Returns the interest paid during each period, using the even-principal repayment schedule and terms specified above. Värdena är negativa för att visa att räntan betalas in och inte ut.The values are negative to indicate that it is interest paid, not received.

[Värde][Value] [Räntebetalning][Interest Payment]
00 -400-400
11 -300-300
22 -200-200
33 -100-100