LNLN

Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal.Returns the natural logarithm of a number. Naturliga logaritmer baseras på konstanten e (2,71828182845904).Natural logarithms are based on the constant e (2.71828182845904).

SyntaxSyntax

LN(<number>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Det positiva tal som du vill ha den naturliga logaritmen för.The positive number for which you want the natural logarithm.

ReturvärdeReturn value

Ett decimaltal.A decimal number.

AnmärkningarRemarks

LN är inversen till EXP-funktionen.LN is the inverse of the EXP function.

ExempelExample

I följande exempel returneras den naturliga logaritmen för talet i kolumnen, [Values].The following example returns the natural logarithm of the number in the column, [Values].

= LN([Values])  

Se ävenSee also

Matematik- och trigonometrifunktionerMath and Trig functions
Funktionen EXPEXP function