Matematik- och trigonometrifunktionerMath and Trig functions

De matematiska funktionerna i Data Analysis Expressions (DAX) liknar de matematiska och trigonometriska funktionerna i Excel.The mathematical functions in Data Analysis Expressions (DAX) are very similar to the Excel mathematical and trigonometric functions. I det här avsnittet visas de matematiska funktioner som tillhandahålls av DAX.This section lists the mathematical functions provided by DAX.

I den här kategorinIn this category

FunktionFunction BeskrivningDescription
ABSABS Returnerar det absoluta värdet för ett tal.Returns the absolute value of a number.
ACOSACOS Returnerar arccosinus, eller inverterad cosinus, för ett tal.Returns the arccosine, or inverse cosine, of a number.
ACOSHACOSH Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal.Returns the inverse hyperbolic cosine of a number.
ACOTACOT Returnerar arccotangensen, eller inverterad cotangens, för ett tal.Returns the arccotangent, or inverse cotangent, of a number.
ACOTHACOTH Returnerar talets inverterade hyperboliska cotangens.Returns the inverse hyperbolic cotangent of a number.
ASINASIN Returnerar talets arcsinus, eller inverterad sinus, för ett tal.Returns the arcsine, or inverse sine, of a number.
ASINHASINH Returnerar inverterad hyperbolisk sinus för ett tal.Returns the inverse hyperbolic sine of a number.
ATANATAN Returnerar arctangensen, eller inverterad tangens, för ett tal.Returns the arctangent, or inverse tangent, of a number.
ATANHATANH Returnerar talets inverterade hyperboliska tangens.Returns the inverse hyperbolic tangent of a number.
CEILINGCEILING Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal eller till närmaste signifikanta multipel.Rounds a number up, to the nearest integer or to the nearest multiple of significance.
COMBINCOMBIN Returnerar antalet kombinationer för ett visst antal objekt.Returns the number of combinations for a given number of items.
COMBINACOMBINA Returnerar antalet kombinationer (med upprepningar) för ett visst antal objekt.Returns the number of combinations (with repetitions) for a given number of items.
CONVERTCONVERT Konverterar ett uttryck med en datatyp till en annan.Converts an expression of one data type to another.
COSCOS Returnerar cosinus för den givna vinkeln.Returns the cosine of the given angle.
COSHCOSH Returnerar talets hyperboliska cosinus.Returns the hyperbolic cosine of a number.
CURRENCYCURRENCY Utvärderar argumentet och returnerar resultatet som datatypen Currency.Evaluates the argument and returns the result as currency data type.
DEGREESDEGREES Konverterar radianer till grader.Converts radians into degrees.
DIVIDEDIVIDE Utför division och returnerar ett alternativt resultat eller BLANK() vid division med 0.Performs division and returns alternate result or BLANK() on division by 0.
EVENEVEN Returnerar antalet avrundat till närmsta jämna heltal.Returns number rounded up to the nearest even integer.
EXPEXP Returnerar e upphöjt till ett angivet tal.Returns e raised to the power of a given number.
FACTFACT Returnerar fakulteten för ett tal, som motsvarar serien 1 * 2*3*...*, som slutar med det aktuella talet.Returns the factorial of a number, equal to the series 1*2*3*...* , ending in the given number.
FLOORFLOOR Avrundar ett tal nedåt mot noll, till närmaste signifikanta multipel.Rounds a number down, toward zero, to the nearest multiple of significance.
GCDGCD Returnerar den största gemensamma nämnaren av två eller flera heltal.Returns the greatest common divisor of two or more integers.
INTINT Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal.Rounds a number down to the nearest integer.
ISO.CEILINGISO.CEILING Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal eller till närmaste signifikanta multipel.Rounds a number up, to the nearest integer or to the nearest multiple of significance.
LCMLCM Returnerar den minsta gemensamma multipeln av heltal.Returns the least common multiple of integers.
LNLN Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal.Returns the natural logarithm of a number.
LOGLOG Returnerar logaritmen för ett tal för basen som du anger.Returns the logarithm of a number to the base you specify.
LOG10LOG10 Returnerar base 10-logaritmen för ett tal.Returns the base-10 logarithm of a number.
MROUNDMROUND Returnerar ett tal avrundat till en given multipel.Returns a number rounded to the desired multiple.
ODDODD Returnerar antalet avrundat till närmsta ojämna heltal.Returns number rounded up to the nearest odd integer.
PIPI Returnerar värdet pi, 3,14159265358979, med 15 decimaler.Returns the value of Pi, 3.14159265358979, accurate to 15 digits.
POWERPOWER Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent.Returns the result of a number raised to a power.
PRODUCTPRODUCT Returnerar produkten av talen i en kolumn.Returns the product of the numbers in a column.
PRODUCTXPRODUCTX Returnerar produkten av ett uttryck som utvärderats för varje rad i tabellen.Returns the product of an expression evaluated for each row in a table.
QUOTIENTQUOTIENT Utför division och returnerar endast heltalsdelen av divisionsresultatet.Performs division and returns only the integer portion of the division result.
RADIANSRADIANS Konverterar grader till radianer.Converts degrees to radians.
RANDRAND Returnerar ett slumpmässigt nummer större än eller lika med 0 och mindre än 1, jämt distribuerat.Returns a random number greater than or equal to 0 and less than 1, evenly distributed.
RANDBETWEENRANDBETWEEN Returnerar ett slumptal i intervallet mellan de två tal som du anger.Returns a random number in the range between two numbers you specify.
ROUNDROUND Avrundar ett tal till det angivna antalet siffror.Rounds a number to the specified number of digits.
ROUNDDOWNROUNDDOWN Avrundar ett tal nedåt mot noll.Rounds a number down, toward zero.
ROUNDUPROUNDUP Avrundar ett tal uppåt från 0 (noll).Rounds a number up, away from 0 (zero).
SIGNSIGN Anger tecknet för ett tal, resultatet av en beräkning eller ett värde i en kolumn.Determines the sign of a number, the result of a calculation, or a value in a column.
SQRTSQRT Returnerar roten av ett tal.Returns the square root of a number.
SUMSUM Summerar alla tal i en kolumn.Adds all the numbers in a column.
SUMXSUMX Returnerar summan av ett uttryck som utvärderats för varje rad i tabellen.Returns the sum of an expression evaluated for each row in a table.
TRUNCTRUNC Trunkerar ett tal till ett heltal genom att ta bort talets decimaler eller bråkdelar.Truncates a number to an integer by removing the decimal, or fractional, part of the number.