MAXAMAXA

Returnerar det största värdet i en kolumn.Returns the largest value in a column.

SyntaxSyntax

MAXA(<column>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
kolumncolumn Kolumnen där du vill hitta det största värdet.The column in which you want to find the largest value.

ReturvärdeReturn value

Det största värdet.The largest value.

AnmärkningarRemarks

 • Funktionen MAXA tar som argument en kolumn och söker efter det största värdet bland följande typer av värden:The MAXA function takes as argument a column, and looks for the largest value among the following types of values:

  • TalNumbers
  • DatumDates
 • Logiska värden, till exempel TRUE och FALSE.Logical values, such as TRUE and FALSE. Rader som utvärderas till TRUE räknas som 1 och rader som utvärderas som FALSE räknas som 0 (noll).Rows that evaluate to TRUE count as 1; rows that evaluate to FALSE count as 0 (zero).

 • Tomma celler ignoreras.Empty cells are ignored. Om kolumnen inte innehåller några värden som kan användas returnerar MAXA 0 (noll).If the column contains no values that can be used, MAXA returns 0 (zero).

 • Om du vill jämföra textvärden använder du MAX-funktionen.If you want to compare text values, use the MAX function.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

Exempel 1Example 1

I följande exempel returneras det största värdet från en beräknad kolumn med namnet ResellerMargin, som beräknar skillnaden mellan listpris och återförsäljarens pris.The following example returns the greatest value from a calculated column, named ResellerMargin, that computes the difference between list price and reseller price.

= MAXA([ResellerMargin]) 

Exempel 2Example 2

I följande exempel returneras det högsta värdet från en kolumn som innehåller datum och tid.The following example returns the largest value from a column that contains dates and times. Den här formeln hämtar därför det senaste transaktionsdatumet.Therefore, this formula gets the most recent transaction date.

= MAXA([TransactionDate]) 

Se ävenSee also

Funktionen MAX MAX function
Funktionen MAXXMAXX function
StatistikfunktionerStatistical functions