MAXXMAXX

Utvärderar ett uttryck för varje rad i en tabell och returnerar det största värdet.Evaluates an expression for each row of a table and returns the largest value.

SyntaxSyntax

MAXX(<table>,<expression>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
tabelltable Den tabell som innehåller raderna som uttrycket ska utvärderas för.The table containing the rows for which the expression will be evaluated.
uttryckexpression Det uttryck som ska utvärderas för varje rad i tabellen.The expression to be evaluated for each row of the table.

ReturvärdeReturn value

Det största värdet.The largest value.

AnmärkningarRemarks

 • Argumentet table till funktionen MAXX kan vara ett tabellnamn eller ett uttryck som utvärderas till en tabell.The table argument to the MAXX function can be a table name, or an expression that evaluates to a table. Det andra argumentet anger det uttryck som ska utvärderas för varje rad i tabellen.The second argument indicates the expression to be evaluated for each row of the table.

 • För de värden som ska utvärderas räknas endast följande:Of the values to evaluate, only the following are counted:

  • TalNumbers
  • TexterTexts
  • DatumDates
 • Tomma värden hoppas över.Blank values are skipped. TRUE/FALSE-värden stöds inte.TRUE/FALSE values are not supported.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

Exempel 1Example 1

I följande formel används ett uttryck som det andra argumentet för att beräkna den totala mängden skatter och frakt för varje order i tabellen InternetSales.The following formula uses an expression as the second argument to calculate the total amount of taxes and shipping for each order in the table, InternetSales. Det förväntade resultatet är 375,7184.The expected result is 375.7184.

= MAXX(InternetSales, InternetSales[TaxAmt]+ InternetSales[Freight]) 

Exempel 2Example 2

Följande formel filtrerar först tabellen InternetSales, med hjälp av ett FILTER-uttryck, för att returnera en delmängd av ordrar för en viss försäljningsregion, definierad som [SalesTerritory] = 5.The following formula first filters the table InternetSales, by using a FILTER expression, to return a subset of orders for a specific sales region, defined as [SalesTerritory] = 5. Funktionen MAXX utvärderar sedan det uttryck som används som det andra argumentet för varje rad i den filtrerade tabellen och returnerar det högsta beloppet för skatter och frakt för bara dessa ordrar.The MAXX function then evaluates the expression used as the second argument for each row of the filtered table, and returns the highest amount for taxes and shipping for just those orders. Det förväntade resultatet är 250,3724.The expected result is 250.3724.

= MAXX(FILTER(InternetSales,[SalesTerritoryCode]="5"), InternetSales[TaxAmt]+ InternetSales[Freight]) 

Se ävenSee also

Funktionen MAX MAX function
Funktionen MAXAMAXA function
StatistikfunktionerStatistical functions