MEDIANMEDIAN

Returnerar medianen för talen i en kolumn.Returns the median of numbers in a column.

Om du vill returnera medianvärdet för ett uttryck som utvärderas för varje rad i en tabell ska du använda funktionen MEDIANX.To return the median of an expresssion evaluated for each row in a table, use MEDIANX function.

SyntaxSyntax

MEDIAN(<column>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
kolumncolumn Kolumnen som innehåller talen som medianvärdet ska beräknas för.The column that contains the numbers for which the median is to be computed.

ReturvärdeReturn value

Ett decimaltal.A decimal number.

AnmärkningarRemarks

  • Endast talen i kolumnen räknas.Only the numbers in the column are counted. Tomma värden, logiska värden och text ignoreras.Blanks, logical values, and text are ignored.

  • MEDIAN( Table[Column] ) är ekvivalent till MEDIANX( Table, Table[Column] ).MEDIAN( Table[Column] ) is equivalent to MEDIANX( Table, Table[Column] ).

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande beräknar medianvärdet för kolumnen Age i tabellen Customers:The following computes the median of a column named Age in a table named Customers:

= MEDIAN( Customers[Age] )  

Se ävenSee also

Funktionen MEDIANXMEDIANX function