MEDIANX)MEDIANX)

Returnerar medianvärdet av ett uttryck som utvärderats för varje rad i tabellen.Returns the median number of an expression evaluated for each row in a table.

Om du vill returnera medianvärdet för talen i en kolumn använder du funktionen MEDIAN.To return the median of numbers in a column, use MEDIAN function.

SyntaxSyntax

MEDIANX(<table>, <expression>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
tabelltable Den tabell som innehåller raderna som uttrycket ska utvärderas för.The table containing the rows for which the expression will be evaluated.
uttryckexpression Det uttryck som ska utvärderas för varje rad i tabellen.The expression to be evaluated for each row of the table.

ReturvärdeReturn value

Ett decimaltal.A decimal number.

AnmärkningarRemarks

  • Det första argumentet i funktionen MEDIANX är en tabell, eller ett uttryck som returnerar en tabell.The MEDIANX function takes as its first argument a table, or an expression that returns a table. Det andra argumentet är en kolumn som innehåller de tal som du vill beräkna medianvärdet för, eller ett uttryck som utvärderas till en kolumn.The second argument is a column that contains the numbers for which you want to compute the median, or an expression that evaluates to a column.

  • Endast talen i kolumnen räknas.Only the numbers in the column are counted.

  • Logiska värden och text ignoreras.Logical values and text are ignored.

  • MEDIANX ignorerar inte tomma värden, men MEDIAN gör detMEDIANX does not ignore blanks; however, MEDIAN does ignore blanks

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande beräknar medianåldern för kunder som bor i USA.The following computes the median age of customers who live in the USA.

= MEDIANX( FILTER(Customers, RELATED( Geography[Country]="USA" ) ), Customers[Age] )  

Se ävenSee also

Funktionen MEDIANMEDIAN function