MINAMINA

Returnerar det minsta värdet i en kolumn.Returns the smallest value in a column.

SyntaxSyntax

MINA(<column>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
kolumncolumn Den kolumn där du vill hitta det minsta värdet.The column for which you want to find the minimum value.

ReturvärdeReturn value

Det minsta värdet.The smallest value.

AnmärkningarRemarks

 • Funktionen MINA tar som argument en kolumn som innehåller tal och avgör det minsta värdet enligt följande:The MINA function takes as argument a column that contains numbers, and determines the smallest value as follows:

  • Om kolumnen inte innehåller några värden returnerar MINA 0 (noll).If the column contains no values, MINA returns 0 (zero).
  • Rader i kolumnen som utvärderas till logiska värden, till exempel TRUE och FALSE, behandlas som 1 om värdet är TRUE och 0 (noll) om det är FALSE.Rows in the column that evaluates to logical values, such as TRUE and FALSE are treated as 1 if TRUE and 0 (zero) if FALSE.
  • Tomma celler ignoreras.Empty cells are ignored.
 • Om du vill jämföra textvärden använder du MIN-funktionen.If you want to compare text values, use the MIN function.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

Exempel 1Example 1

Följande uttryck returnerar den lägsta fraktavgiften från tabellen InternetSales.The following expression returns the minimum freight charge from the table, InternetSales.

= MINA(InternetSales[Freight]) 

Exempel 2Example 2

Följande uttryck returnerar det minsta värdet i kolumnen PostalCode.The following expression returns the minimum value in the column, PostalCode. Eftersom datatypen för kolumnen är text hittar funktionen inga värden, och formeln returnerar noll (0).Because the data type of the column is text, the function does not find any values, and the formula returns zero (0).

= MINA([PostalCode]) 

Se ävenSee also

Funktionen MINMIN function
Funktionen MINXMINX function
StatistikfunktionerStatistical functions