MONTHMONTH

Returnerar månaden som ett tal från 1 (januari) till 12 (december).Returns the month as a number from 1 (January) to 12 (December).

SyntaxSyntax

MONTH(<datetime>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
datedate Ett datum i formatet datetime eller text.A date in datetime or text format.

ReturvärdeReturn value

Ett heltalsvärde från 1 till 12.An integer number from 1 to 12.

AnmärkningarRemarks

  • Till skillnad från Microsoft Excel, där data lagras som serienummer, använder DAX ett datetime-format vid arbete med datum.In contrast to Microsoft Excel, which stores dates as serial numbers, DAX uses a datetime format when working with dates. Du kan ange det datum som används som argument för funktionen MONTH genom att skriva ett godkänt datetime-format, ange en referens till en kolumn som innehåller datum eller använda ett uttryck som returnerar ett datum.You can enter the date used as argument to the MONTH function by typing an accepted datetime format, by providing a reference to a column that contains dates, or by using an expression that returns a date.

  • Värden som returneras av funktionerna YEAR, MONTH och DAY är gregorianska värden oavsett visningsformatet för det angivna datumvärdet.Values returned by the YEAR, MONTH and DAY functions will be Gregorian values regardless of the display format for the supplied date value. Om till exempel visningsformatet för det angivna datumet är Hijri kopplas de värden som returneras för funktionerna YEAR, MONTH och DAY till motsvarande gregorianska datum.For example, if the display format of the supplied date is Hijri, the returned values for the YEAR, MONTH and DAY functions will be values associated with the equivalent Gregorian date.

  • När datumargumentet är en textrepresentation av datumet använder funktionen nationella inställningar och inställningar för datum/tid i klientdatorn för att förstå textvärdet för att utföra konverteringen.When the date argument is a text representation of the date, the function uses the locale and date time settings of the client computer to understand the text value in order to perform the conversion. Om de aktuella datetime-inställningarna representerar ett datum i formatet månad/dag/år tolkas följande sträng ”1/8/2009” som ett datetime-värde är ekvivalent till 8 januari 2009, och funktionen ger resultatet 1.If the current date time settings represent a date in the format of Month/Day/Year, then the following string "1/8/2009" is interpreted as a datetime value equivalent to January 8th of 2009, and the function yields a result of 1. Men om aktuella datum/tid-inställningar representerar ett datum i formatet dag/månad/år tolkas samma sträng som ett datetime-värde som motsvarar 1 augusti 2009, och funktionen ger resultatet 8.However, if the current date time settings represent a date in the format of Day/Month/Year, then the same string would be interpreted as a datetime value equivalent to August 1st of 2009, and the function yields a result of 8.

  • Om datumets textrepresentation inte kan konverteras korrekt till ett datetime-värde returnerar funktionen ett fel.If the text representation of the date cannot be correctly converted to a datetime value, the function returns an error.

Exempel 1Example 1

Följande uttryck returnerar 3, vilket är det heltal som motsvarar mars, månaden i argumentet date.The following expression returns 3, which is the integer corresponding to March, the month in the date argument.

= MONTH("March 3, 2008 3:45 PM")  

Exempel 2Example 2

Följande uttryck returnerar månaden från datumet i kolumnen TransactionDate i tabellen Orders.The following expression returns the month from the date in the TransactionDate column of the Orders table.

= MONTH(Orders[TransactionDate])  

Se ävenSee also

Datum- och tidsfunktionerDate and time functions
Funktionen HOURHOUR function
Funktionen MINUTEMINUTE function
Funktionen YEARYEAR function
Funktionen SECONDSECOND function