MROUNDMROUND

Returnerar ett tal avrundat till önskad multipel.Returns a number rounded to the desired multiple.

SyntaxSyntax

MROUND(<number>, <multiple>)  

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
nummernumber Det tal som ska avrundas.The number to round.
multipelmultiple Den multipel av signifikans som du vill avrunda talet till.The multiple of significance to which you want to round the number.

ReturvärdeReturn value

Ett decimaltal.A decimal number.

KommentarerRemarks

MROUND avrundar uppåt, bort från noll, om resten av divisionen av talet med angiven multipel är större än eller lika med hälften av värdet för multipeln.MROUND rounds up, away from zero, if the remainder of dividing number by the specified multiple is greater than or equal to half the value of multiple.

Exempel: DecimalerExample: Decimal Places

Följande uttryck avrundar 1,3 till närmaste multipel av 0,2.The following expression rounds 1.3 to the nearest multiple of .2. Det förväntade resultatet är 1,4.The expected result is 1.4.

= MROUND(1.3,0.2)  

Exempel: Negativa talExample: Negative Numbers

Följande uttryck avrundar -10 till närmaste multipel av -3.The following expression rounds -10 to the nearest multiple of -3. Det förväntade resultatet är -9.The expected result is -9.

= MROUND(-10,-3)  

Exempel: FelExample: Error

Följande uttryck returnerar ett fel eftersom talen har olika tecken.The following expression returns an error, because the numbers have different signs.

= MROUND(5,-2)  

Se ävenSee also

Matematik- och trigonometrifunktionerMath and Trig functions
Funktionen ROUNDROUND function
Funktionen ROUNDUPROUNDUP function
Funktionen ROUNDDOWNROUNDDOWN function
Funktionen MROUNDMROUND function
Funktionen INTINT function