NATURALLEFTOUTERJOINNATURALLEFTOUTERJOIN

Utför en inre koppling av en tabell till en annan tabell.Performs an inner join of a table with another table. Tabellerna kopplas utefter gemensamma kolumner (efter namn) i de två tabellerna.The tables are joined on common columns (by name) in the two tables. Om de två tabellerna inte har några gemensamma kolumnnamn returneras ett fel.If the two tables have no common column names, an error is returned.

SyntaxSyntax

NATURALLEFTOUTERJOIN(<leftJoinTable>, <rightJoinTable>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
leftJoinTableleftJoinTable Ett tabelluttryck som definierar tabellen på vänster sida av kopplingen.A table expression defining the table on the left side of the join.
rightJoinTablerightJoinTable Ett tabelluttryck som definierar tabellen på höger sida av kopplingen.A table expression defining the table on the right side of the join.

ReturvärdeReturn value

En tabell som endast innehåller rader från rightJoinTable för vilka värdena i de gemensamma kolumner som anges även finns i leftJoinTable.A table which includes only rows from rightJoinTable for which the values in the common columns specified are also present in leftJoinTable. Den returnerade tabellen får de gemensamma kolumnerna från den vänstra tabellen och de andra kolumnerna från båda tabellerna.The table returned will have the common columns from the left table and the other columns from both the tables.

AnmärkningarRemarks

  • Det finns ingen garanti vad gäller sorteringsordning för resultatet.There is no sort order guarantee for the results.

  • Kolumner som kopplas måste ha samma datatyp i båda tabellerna.Columns being joined on must have the same data type in both tables.

  • Endast kolumner från samma källtabell (med samma ursprung) används för koppling.Only columns from the same source table (have the same lineage) are joined on. Till exempel kopplas Products[ProductID], WebSales[ProductdID], StoreSales[ProductdID] med många-till-en-relationer mellan WebSales och StoreSales samt tabellen Products baserat på kolumnen ProductID och tabellerna WebSales och StoreSales utefter [ProductID].For example, Products[ProductID], WebSales[ProductdID], StoreSales[ProductdID] with many-to-one relationships between WebSales and StoreSales and the Products table based on the ProductID column, WebSales and StoreSales tables are joined on [ProductID].

  • Strikt jämförelsesemantik används vid koppling.Strict comparison semantics are used during join. Det finns ingen typkonvertering – till exempel är 1 inte lika med 1,0.There is no type coercion; for example, 1 does not equal 1.0.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.