NEXTMONTHNEXTMONTH

Returnerar en tabell som innehåller en kolumn med alla datum från nästa månad, baserat på det första datumet i kolumnen dates i den aktuella kontexten.Returns a table that contains a column of all dates from the next month, based on the first date in the dates column in the current context.

SyntaxSyntax

NEXTMONTH(<dates>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
datumdates En kolumn som innehåller datum.A column containing dates.

ReturvärdeReturn value

En tabell som innehåller en enda kolumn med datumvärden.A table containing a single column of date values.

AnmärkningarRemarks

 • Den här funktionen returnerar alla datum från nästa dag till det första datumet i indataparametern.This function returns all dates from the next day to the first date in the input parameter. Om till exempel det första datumet i argumentet dates motsvarar 10 juni 2009 returnerar den här funktionen alla datum för månaden juli 2009.For example, if the first date in the dates argument refers to June 10, 2009; then this function returns all dates for the month of July, 2009.

 • Argumentet dates kan vara något av följande:The dates argument can be any of the following:

  • En referens till en datum/tid-kolumnA reference to a date/time column.
  • Ett tabelluttryck som returnerar en enda kolumn med datum/tid-värden.A table expression that returns a single column of date/time values.
  • Ett booleskt uttryck som returnerar en tabell med enda kolumn med datum/tid-värden.A Boolean expression that defines a single-column table of date/time values.
 • Begränsningar för booleska uttryck beskrivs i avsnittet Funktionen CALCULATE.Constraints on Boolean expressions are described in the topic, CALCULATE function.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande exempelformel skapar ett mått som beräknar ”försäljning nästa månad” för Internetförsäljning.The following sample formula creates a measure that calculates the 'next month sales' for Internet sales.

= CALCULATE(SUM(InternetSales_USD[SalesAmount_USD]), NEXTMONTH('DateTime'[DateKey])) 

Se ävenSee also

TidsinformationsfunktionerTime intelligence functions
Datum- och tidsfunktionerDate and time functions
Funktionen NEXTDAYNEXTDAY function
Funktionen NEXTQUARTERNEXTQUARTER function
Funktionen NEXTYEARNEXTYEAR function