NORM.DISTNORM.DIST

Returnerar normalfördelning för det angivna medelvärdet och standardavvikelsen.Returns the normal distribution for the specified mean and standard deviation.

SyntaxSyntax

NORM.DIST(X, Mean, Standard_dev, Cumulative)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
XX Värdet för vilket du vill ha fördelningen.The value for which you want the distribution.
MedelvärdeMean Det aritmetiska medelvärdet för fördelningen.The arithmetic mean of the distribution.
Standard_devStandard_dev Standardavvikelsen för fördelningen.The standard deviation of the distribution.
Kumulativt*Cumulative* Ett logisk värde som fastställer funktionens form.A logical value that determines the form of the function. Om kumulativt är SANT, returnerar NORM.DIST den kumulativa fördelningsfunktionen. Om kumulativt är FALSKT returnerar det funktionen för sannolikhetsdensitet.If cumulative is TRUE, NORM.DIST returns the cumulative distribution function; if FALSE, it returns the probability density function.

ReturvärdeReturn value

Normalfördelning för det angivna medelvärdet och standardavvikelsen.The normal distribution for the specified mean and standard deviation.

KommentarerRemarks

Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

EVALUATE { NORM.DIST(42, 40, 1.5, TRUE) }

ReturnerarReturns

[Värde][Value]
0.9087887802741320.908788780274132

Se ävenSee also

Funktionen NORM.S.DISTNORM.S.DIST function
Funktionen NORM.INVNORM.INV function
NORM.S.INVNORM.S.INV